Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Dei fem trinna i adopsjonsprosessen

Kvifor tek det så lang tid å få forbrukarar til å ta i bruk eit nytt produkt eller ein ny idé, som til dømes kjeldesortering? Mellom anna fordi vi må venje oss til nye idear og produkt. Adopsjon er ein prosess som tek tid, og som kan delast opp i fleire fasar eller trinn.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Kildesortering under Hovefestivalen, 2008. Foto.

Ein modell av adopsjonsprosessen

Når vi deler adopsjonsprosessen opp i fem trinn og set namn på dei, skaper vi eit noko forenkla bilete av røynda. Likevel er ein slik modell eit nyttig verktøy for ein marknadsførar fordi han hjelper oss å sjå kva vi må vere merksame på når vi introduserer eit nytt produkt på marknaden. Dei fem trinna i prosessen er oppmerksemd, interesse, evaluering, prøve og adopsjon.

Bilete av blå auge.
Skal vi lansere eit nytt produkt på marknaden, må vi først klare å gjere forbrukarane merksame på det.

Oppmerksemd

Nøkkelordet for første trinn i prosessen er oppmerksemd. Viss ikkje forbrukaren er klar over at det finst eit nytt produkt, vil han ikkje vere i stand til å meine noko som helst om det. For marknadsførarar betyr det at dei må syte for at målgruppa blir gjort merksam på at produktet eksisterer.

Bilete av personar i kø utanfor Expert Klingenberg for å skaffe seg den nye iPhone 4, 29. juli 2010.
Den 29. juli 2010 stod over 200 personar i kø utanfor Expert Klingenberg for å skaffe seg den nye iPhone 4. Apple er ei bedrift som er god til å skape oppmerksemd rundt produkta sine!

Interesse

Neste trinn er interesse. Produktet må oppfattast som så interessant at forbrukaren ønskjer å vite meir om det. Her har også marknadsførarar ein jobb å gjere. Dei må finne ut kva målgruppa er interessert i, og nytte denne kunnskapen i marknadsføringa si. Ein produsent av mobiltelefonar kan til dømes vekkje interesse hos musikkglade forbrukarar på denne måten: «Speler du mykje musikk? Lei av både iPod og mobil? No får du gode mobilar med supre mp3-spelarar!»

Bilete av ein ung mann som kjøper jeans.
Når vi har blitt merksame på produktet og er interesserte, må vi vurdere om vi eventuelt vil kjøpe.

Vurdering

Vurdering av produktet er steg tre. Forbrukaren funderer og har meiningar om det er verd å prøve produktet eller ideen. Her må marknadsføraren inn og prøve å overtyde forbrukaren. Dei eigenskapane ved produktet som er viktige for målgruppa, må komme tydeleg fram.

Prøve

Det blir sagt at den beste metoden for å få folk til å ta i bruk eit produkt, er å gi ein gratisprøve av det. Også du har sikkert blitt tilbydd gratisprøvar av til dømes sjampo, balsam, kremar, frukostblandingar eller knekkebrød, slik at du kunne vurdere om produktet var noko for deg eller ikkje. Gratisprøvar gjer heilt klart terskelen lågare for å prøve ut eit nytt produkt, men uansett om forbrukaren får ein gratisprøve eller kjøper sjølv, må produktet vise at det held mål.

Bilete av to jenter som marknadsfører Coca-Cola.
Forbrukarane seier sjeldan nei til gratisprøvar! Her er det to jenter som deler ut gratis Coca-Cola.

Adopsjon

Prosessen endar med adopsjon dersom forbrukaren har gått gjennom alle fasane og framleis er positiv. I og med at adopsjonsprosessen gjeld for både idear, produkt og bedrifter, kan målet for prosessen variere. Nokon gonger er målet kjøp, andre gonger vil ein at målgruppa endrar haldning eller åtferd. Til dømes kan adopsjonsprosessen ha som mål å skape ei positiv haldning til resirkulering av kartongar og metall.

Sist oppdatert 11.10.2017
Tekst: Live Marie Toft Sundbye (CC BY-SA)

Læringsressursar

Kjøpsprosessen

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Vurderingsressurs

MenuBook

Kjeldemateriale