Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Forskingsoppgåve om raudåte

I denne forskingsoppgåva skal du samanlikne resultat frå fleire forskingsstasjonar. Du skal leite etter tendensar og prøve å finne ei sannsynleg forklaring på skilnadene i produksjon mellom dei fire stasjonane.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Flere individ av raudåte sett i lupe. Foto

Eggproduksjon hos Calanus finmarchicus (raudåte)

Flaske med skillemembran i motlys. Foto
Eggleggingskammeret for raudåte inneheld ei hoe. Egga passerer membranen og samlar seg i nedre kammer.

Eggleggingsforsøket er skildra i filmen Eggleggingsforsøk med raudåte .

Sjå også artikkelen Krepsdyret raudåte – ein nøkkelart og fleire oppgåver om vandring og formering hos raudåte.

Ressursar til hjelp

I resultata vil du sjå at det er store individuelle skilnader mellom hoene, men også klare skilnader mellom stasjonane.

Kan du finne ein tendens og ei sannsynleg forklaring på skilnadene mellom dei fire stasjonane?

Farget tverrsnitt av vannmasser i norskehavet. Figur
Snitt gjennom vassmassane for stasjon 152 til 162 i Norskehavet
Havkart med markering av forskningsstasjoner. Figur.
Kart over forskingsstasjonane 152–161 – G.O. Sars 3.–9. mai 2013
Plansje over produksjon og temperatur i havet. Teikning.
Mengd klorofyll sett i samanheng med temperatur i vassmassane. Fluorescens er utsending av lys frå eit eksitert pigmentmolekyl som for eksempel klorofyll.
Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Frank Emil Moen og Kristin Bøhle (CC BY-SA)

Læringsressursar

Formeiring hos dyr

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

  • LearningPath

    Raudåte

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for læringssti.

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar