Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Verktøy og mal

Sjekkliste - brannvern

Førebyggande arbeid mot brann er viktig i skole og barnehagen. Her finn du eit skjema for brannvernkontroll.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Brann. Foto.
Prioritet (set kryss)
Punkt Brannvern Kommentar (Høg prioritet skal kommenterast og føreslå tiltak) Høg Låg
1 Har dei tilsette tilfredsstillande brannvernopplæring?
2 Finst rutinebeskrivingar for evakuering?
3 Er rømmingsvegane ryddige?
4 Rett sløkkingsutstyr?
5 Rett plassering av sløkkingsutstyr?
6 Blir det gjennomført brannøvingar?
7 Er brannvernleiar peikt ut?
8 Har brannvernleiar tilstrekkeleg kunnskap?
9 Er merking av rømmingsveg intakt?
10 Fungerer naudlys?
11 Ryk sikringane ofte?
12 Er alle stikkontaktane intakte?
13 Er alle brytarane intakte?
14 Er alle leidningane intakte?
15 Ingen varmeomnar eller anna elektrisk utstyr er tildekte?
16 Finst tilstrekkeleg varslingssystem?
17 Er feiing av røykkanal gjennomført?
18 Blir retningslinjene for oppgjort eld utandørs følgde?
19 Er rutinane for handtering av aske tilfredsstillande?
20 Er det gneistar eller tilløp til lysbogar frå det elektriske anlegget?
21 Er det jamleg kontroll frå fagfolk av det elektriske anlegget, ventilasjonsanlegg og liknande?
22 Er det gode rutinar for bruk av levande lys?
23 Er det jamleg kontroll av sløkkingsutstyr?
24 Er det jamleg kontroll av alarmanlegg?
25 Fungerer lukkemekanismen på branndørene?
26 Er rør og kabelgjennomføringar i veggene tette?
27 Er branninstruksen slegen opp på godt synleg stad?
28 Er avfallsdunkar plasserte formålstenleg i forhold til bygningen?
Sist oppdatert 30.01.2019
Tekst: Private Barnehagers Landsforbund og Kristin Sleteng Bakken (CC BY-NC-SA)

Læringsressursar

Helse, miljø og sikkerheit (HMS) for arbeidstakaren

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?