Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Salskanalar

I reiselivsnæringa blir det selt reiselivsprodukt gjennom mange kanalar og av mange yrkesgrupper. Sal kan skje ansikt til ansikt, ved bruk av telefon eller over Internett. Reiselivet var pioner når det gjaldt å ta i bruk e-handel.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Online booking av reise på tablet. Foto.

Kvar kjøper kundane?

Sal vil seie å få ordrar som gir inntekter. Alle aktivitetar og kanalar som bidreg til sal – direkte eller indirekte, på kort eller lang sikt – er ein del av salet. I reiselivet blir det selt gjennom mange kanalar og av mange yrkesgrupper.

Kjøp og sal kan gå føre seg i mange former, til dømes

  • ansikt til ansikt
  • ved bruk av telefon
  • over Internett

Ansikt til ansikt

Somme kjøparar vil helst møte seljaren ansikt til ansikt. Då kan dei få direkte svar på spørsmåla sine om produktet, prisar, tilleggsytingar og så vidare.

Oppsøkjande

Seljaren kan oppsøkje eksisterande kundar eller nye kundeemne. Spesielt ved sal til bedriftsmarknaden og offentlege institusjonar er det vanleg at seljaren avtalar eit møte med kunden. Di større salspotensial tilbodet vårt har, di større ressursar kan vi leggje i salsarbeidet. Det er vanleg å oppsøkje kunden dersom det er snakk om ein bedriftsavtale om til dømes flytransport, overnattingar for mange tilsette, kurs, seminar og konferansar.

Oppsøkjande sal er tidkrevjande og dyrt per besøk.

Besøkjande
Kjøparar kan oppsøkje leverandøren eller seljaren på utsalsstaden. Ein del forbrukarar ønskjer til dømes å møte eit menneske når dei skal kjøpe ei pakkereise. Andre ønskjer personleg service og hjelp til å få sett saman ei spesiell reise – det kan vere ei reise til ein stad som krev fleire ulike typar transport og overnattingar. Desse kjøparane oppsøkjer gjerne reisebyrået eller salskontoret.

Forhandlarar
Her tenkjer vi særleg på reisebyrå og reisekonsulentar som sel reiselivsprodukt frå éin eller fleire leverandørar. Forhandlaren kan opptre som meklar for kunden for å finne eigna produkt til fornuftig pris. Ho eller han kan også forhandle om prisen ved å hente inn fleire tilbod eller setje leverandørar opp mot kvarandre.

Døme på forhandlarar er turoperatørar, reisebyrå og reisekonsulentar. Dei får ei godtgjersle – provisjon – av leverandørane. Dei får også støtte i form av til dømes opplæring og reklamemateriell.

Telefon

Utgåande
Over telefonen kan både seljar og kjøpar ta initiativet til ein handel. Telefonen gjer det mogleg å komme i kontakt med mange kundar på kort tid og med låge kostnader per kundekontakt. Dersom du tek sikte på å få ordren direkte over telefon, er utgåande telefonsal ei krevjande form for sal, særleg når ein skal selje til nye kundeemne. Derfor bruker mange telefonen for å avtale eit møte eller til å be kunden om å sjå nærare på eit tilbod.

Innkommande
Innkommande telefonar er ofte enklare å handtere enn utgåande. Det er kjøparen som har teke initiativet, døra står open for seljaren.

Ved telefonsal gjeld angrerettlova. Det vil seie at kunden kan gjere om kjøpet innan ein viss frist – angrefrist. Angrerettlova gjeld ved alt sal utanfor fast utsalsstad når kjøpesummen er over 300 kroner.

Internett

Innovasjon Noreg er ein viktig støttespelar for marknadsføringa av Noreg som ferieland, både i Noreg og internasjonalt. På nettsida til Visit Norway finn du eit stort utval av overnattingsstader, flyreiser, cruise, ferjer og billeigefirma, og forslag til aktivitetar for reisa di til og i Noreg. Her er det også ein online bestillingsteneste.

Store delar av reiselivet tilbyr e-handel. Vi kan kjøpe pakkereiser, fly-, tog- og bussbillettar, leige bil og reservere hotellrom på Internett.

Angrerettlova gjeld også ved kjøp over Internett.

Sjå også: Kjøpsatferd på Internett og Trygg netthandel.

Sist oppdatert 16.01.2019
Tekst: Kjell Rosland (CC BY-SA)
Rettshavarar: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressursar

Salsprosessen