Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Budsjett og rekneskap

Oppgåvene nedanfor kan løysast med alle hjelpemiddel om det ikkje står noko anna.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

4.1

Tenk deg godt om og set opp eit budsjett som viser dine inntekter og utgifter neste veke. Hugs å fordele månadlege inntekter og utgifter ut på kvar enkelt veke.

Vis fasit

Budsjettet kan til dømes sjå ut som vist nedanfor, men her vil det finnast mange ulike måtar å løyse oppgåva på.

A

B

C

1

Budsjettet til Eline for neste uke

2

3

Inntekter:

Formlar

4

Vekepengar

100 kr

5

Vaskejobb

690 kr

6

Sum inntekter:

790 kr

=B4+B5

7

8

Utgifter:

9

Mat og drikke

150 kr

10

Klær og skor

250 kr

11

Helse og hygiene

25 kr

12

Buss

90 kr

13

Internett, telefon

100 kr

14

Leik og fritid

100 kr

15

Sum utgifter

715 kr

=SUMMER(B9:B14)

16

17

Overskot

75 kr

=B6-B15

Nedanfor kan du sjå budsjettet i eit ekte rekneark.

Filer

4.2

Tenk deg at du og familien din skal på ein ferietur til Austerrike i vinterferien for å køyre på ski. De skal vere borte ei veke og bu på hotell. Set opp eit budsjett for ferieturen. Finn reelle prisar ved å undersøkje på Internett.

vis fasit

Døme for en familie på 5 personer:

A

B

C

1

Budsjett for ein tur til Østerrike for ein familie på 5 personar

2

3

Inntekter:

Formlar:

4

Pengar til bruk på turen

50 000 kr

5

6

Utgifter:

7

Flybillettar

15 000 kr

8

Hotell med halvpensjon

20 000 kr

9

Skikort

5 000 kr

10

Transport

2 000 kr

11

Mat og drikke

2 500 kr

12

Telefon

1 000 kr

13

Andre aktivitetar

2 000 kr

14

Sum utgifter

47 500 kr

=SUMMER(B7:B13)

15

16

Overskot

2 500 kr

=B4-B14

Det kan nok vere lurt at budsjettet går med eit overskot. Dei verkelege ferieutgiftene har ein tendens til å bli høgare enn kva som er tenkt på førehånd.

Nedanfor kan du sjå budsjettet i eit ekte rekneark.

Filer

4.3

Gå inn på sidene til Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Vel referansebudsjett og kalkulator. Legg inn kjønn og alder og sjekk kva for forbruksutgifter som blir rekna ut for deg per månad.

Kommentar

Legg merkje til at dette er utrekna forbruksutgifter. Utgifter til eventuell hybel, straum, forsikringar etc. er ikkje tatt med.

4.4

Gro og Arne er båe 30 år. Dei er gift og har to barn, ei jente på 5 år og ein gut på 3 år. Båe barna går i barnehagen. Gro er lærar og får utbetalt 25 000 kroner per månad. Arne har ei 50 % konsulentstilling i kommunen og får utbetalt 18 000 kroner per månad. Dei har ingen andre inntekter. Den totale bruttolønna deira er 60 000 kroner per månad. Gro og Arne har éin bil.

Dei bur i ei leilegheit. Kvar månad betaler dei 10 000 kroner i husleige. I forsikringar betaler dei 12 500 kroner per år. Straumutgiftene er på 20 000 kroner per år. Dei reknar dei andre utgiftspostane ved å nytte seg av budsjettet til SIFO.

Bruk kalkulatoren til SIFO for å rekne ut dei utgiftspostane som ikkje er oppgitte.

Set opp eit månadsbudsjett i eit rekneark.

vis fasit

Vi legg inn opplysningane som er gitt i oppgåveteksten inn i kalkulatoren. Trykk på "Vis resultatet" for å få forbruksutgiftene for denne familien. Deretter legg vi desse utgiftene inn i budsjettet.

Ver merksam på at tala frå SIFO kan endre seg. Desse tala er lagt inn i mars 2018.

A

B

C

1

Budsjett for Gro og Arne

2

3

Inntekter:

Formlar:

4

Inntekt Gro

25 000 kr

5

Inntekt Arne

18 000 kr

6

Sum inntekter

43 000 kr

=SUMMER(B4:B5)

7

8

Andre opplysningar:

9

Årlege utgifter til forsikring

12 500 kr

10

Årlege strømutgifter

20 000 kr

11

12

Utgifter:

13

Husleige

10 000 kr

14

Forsikringar

1 042 kr

=B9/12

15

Strømutgifter

1 667 kr

=B10/12

16

Mat og drikke

6 024 kr

17

Klær og skor

2 120 kr

18

Personleg pleie

1 344 kr

19

Leik og mediebruk

2 912 kr

20

Reise (kollektiv)

1 770 kr

21

Andre daglegvarer

560 kr

22

Hushaldsartiklar

610 kr

23

Møbel

620 kr

24

Mediebruk og fritid

2 380 kr

25

Bil (drift og vedlikehald)

2 440 kr

26

Barnehage

556 kr

27

Sum utgifter

34 044 kr

=SUMMER(B13:B26)

28

29

Overskot

8 956 kr

=B6-B27

Nedanfor kan du sjå budsjettet i eit ekte rekneark.

Filer

4.5

Sofie har nettopp flytta på hybel for å studere. Ho set opp ein rekneskap som viser inntekter og utgifter for september.
Inntekter:
Ho har ein kveldsjobb to dagar i veka i ein daglegvarebutikk. For denne jobben får ho utbetalt 4 000 kroner den 30. kvar månad. I lån og stipend får ho 8 500 kroner kvar månad som blir betalt ut den 15.

Utgiftene finn du ferdig oppsett i reknearket nedanfor.

Filer

Set opp ein rekneskap på same måten som på teorisida Budsjett og rekneskap, der reknearket Budsjett og rekneskap for Thea er brukt.

vis fasit

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

Rekneskap for Sofie

2

Bilag nr

Dato

Leige hybel

Mat og drikke

Andre dagleg-varer

Klær og skor

Helse og hygiene

Kollektiv-transport

Hushalds-artiklar

Internett, tlf og bøker

Leik og fritid

3

1

01.sep.

Leige hybel

3 500

4

2

03.sep.

Matvarer

279

5

3

05.sep.

Bøker

600

6

4

05.sep.

Andre dagleg-varer

329

7

5

08.sep.

Matvarer

438

8

6

10.sep.

Trenings-senter

400

9

7

11.sep.

Hygiene-artiklar

270

10

8

15.sep.

Stipend

8 500

11

9

15.sep.

Matvarer

425

12

10

17.sep.

Hushalds-artiklar

230

13

11

20.sep.

Busskort

500

14

12

21.sep.

Matvarer

239

15

13

24.sep.

Andre dagleg-varer

378

16

14

25.sep.

Trenings-senter

500

17

15

25.sep.

Matvarer

345

18

16

25.sep.

Skor og klær

1 000

19

17

30.sep.

Matvarer

278

20

18

30.sep.

Telefon-rekning

656

21

19

30.sep.

Lønn

3 500

Sum

12 000

3 500

2 004

707

1 000

270

500

230

1 256

900

Sum inntekter

12 000

Sum utgifter

10 367

Overskot

1 633

Nedanfor kan du sjå rekneskapen i eit ekte rekneark.

Filer

4.6

Familien Pedersen sette opp eit budsjett for april, og etter at månaden hadde gått, hadde dei oversikt over inntektene og utgiftene for denne månaden.

a) Før rekneskapen for april for familien. Budsjettet og oversikta over inntekter og utgifter finn du i reknearket nedanfor.

Filer

Set opp ein rekneskap på same måte som på teorisida Budsjett og rekneskap, der reknearket Budsjett og rekneskap for Thea er brukt.

vis fasit

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Rekneskap for familien Pedersen

2

3

Inntekter:

Utgifter:

4

Dato

Avdrag og renter

Mat og drikke

Andre daglegvarer

Klær og skor

Helse og hygiene

Transport og bil

Hushalds-artiklar

Internett, tlf og bøker

Leik og fritid

5

01.apr.

Avdrag og renter på lån

6 500

6

03.apr.

Matvarer

810

7

05.apr.

Bensin

280

8

05.apr.

Andre dagleg-varer

829

9

08.apr.

Matvarer

612

10

10.apr.

Trenings-senter

400

11

10.apr.

Lønn med overtid

30 300

12

10.apr.

Barnetrygd

3 000

13

11.apr.

Hygiene-artiklar

770

14

15.apr.

Matvarer

925

15

17.apr.

Hushalds-artiklar

230

16

20.apr.

Bensin

300

17

21.apr.

Matvarer

963

18

22.apr.

Eu kontroll på bil

6 300

19

24.apr.

Andre dagleg-varer

635

20

25.apr.

Trenings-senter

500

21

25.apr.

Matvarer

745

22

25.apr.

Skor og klær

2 350

23

30.apr.

Matvarer

827

24

30.apr.

Telefon-rekning

1 576

25

30.apr.

Diverse andre utgifter

26

Sum

33 300

6 500

4 882

1 464

2 350

770

6 880

230

1 576

900

27

28

Sum inntekter

33 300 kr

29

Sum utgifter

29 987 kr

30

Overskot

3 313 kr

Nedanfor kan du sjå rekneskapen i eit ekte rekneark.

Filer

b) Rekn ut og kommenter skilnadene mellom rekneskap og budsjett.

vis fasit

A

B

C

D

E

F

1

Familien Pedersen

2

3

Budsjett

Rekneskap

Differanse

4

Inntekter:

5

Lønnsinntekter

29 500 kr

30 300 kr

6

Barnetrygd

3 000 kr

3 000 kr

7

Sum inntekter

32 500 kr

33 300 kr

800 kr

8

9

Utgifter:

10

Lån og avdrag

6 500 kr

6 500 kr

0 kr

11

Strøm

2 500 kr

0 kr

2 500 kr

12

Mat og drikke

5 500 kr

4 882 kr

618 kr

13

Klær og skor

2 000 kr

2 350 kr

−350 kr

14

Helse og hygiene

700 kr

770 kr

−70 kr

15

Andre daglegvarer

1 500 kr

1 464 kr

36 kr

16

Hushaldsartiklar

230 kr

−230 kr

17

Bil og reiseutgifter

2 000 kr

6 880 kr

−4 880 kr

18

Leik og fritid

1 000 kr

900 kr

100 kr

19

Internett, telefon

1 500 kr

1 576 kr

−76 kr

20

Diverse andre utgifter

3 300 kr

4 435 kr

−1 135 kr

21

Sum utgifter

26 500 kr

29 987 kr

−3 487 kr

Overskot

6 000 kr

3 313 kr

Familien har treft nokså godt med budsjettet. Rekneskapen har ingen strømutgifter, så her blir det ein differanse. Når det gjeld bilutgifter, budsjetterte ikkje familien med ein EU-kontroll på bilen. Elles er det ikkje så store skilnader mellom budsjett og rekneskap.

Nedanfor kan du sjå utrekninga i eit ekte rekneark.

Filer

Sist oppdatert 05.06.2019
Tekst: Olav Kristensen og Stein Aanensen (CC BY-NC-SA)

Læringsressursar

Økonomi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Ekstern læringsressurs