Hopp til innhald

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Mat og kultur

Matskikkar er eit resultat av kultur og tradisjonar og av kva råvarer ein har hatt tilgang på der ein har vakse opp. Matkulturen i eit samfunn er i stadig endring – vi påverkar andre og blir påverka sjølv. Vi et ikkje det same i dag som vi gjorde for 50 år sidan.

Norsk matkultur

Norsk tradisjonsmat har frå gammalt av vore prega av måtehald og god ressursutnytting. Etter slaktinga på hausten vart derfor maten konservert på ulike måtar for å vare gjennom vinteren. Ein del av desse konserveringsmetodane har vorte ein del av mattradisjonen vår – som salting, tørking og røyking.

Læringsressursar

Norsk matkultur

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar