Hopp til innhald

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Mat og kultur

Matskikkar er eit resultat av kultur og tradisjonar og av kva råvarer ein har hatt tilgang på der ein har vakse opp. Matkulturen i eit samfunn er i stadig endring – vi påverkar andre og blir påverka sjølv. Vi et ikkje det same i dag som vi gjorde for 50 år sidan.

Internasjonal matkultur

I eit fleirkulturelt samfunn vil du oppleve ulike matskikkar. For å kunne leggje kosthaldet til rette for alle er det viktig at du har kunnskap om matvanar i ulike land. I dette emnet blir du kjend med matkulturen i fleire land i Europa.

Læringsressursar

Internasjonal matkultur

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar