Hopp til innhold

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Berekraftig produksjon

Temaet berekraftig produksjon handlar om å utnytte råvarer og åredusere matsvinn og utslepp frå matproduksjon. Vidare handlar det om bruk av råvarer, avfallshandtering, gjenbruk og resirkulering og betre utnytting av ressursar over tid. Det handlar òg om å forstå at råvarer er ein avgrensa ressurs.

Berekraftig mat

Omgrepet berekraftig utvikling vart første gong nytta i 1987, då vår tidlegare statsminister Gro Harlem Bruntland la fram FN-rapporten «Vår felles framtid».
Sidan den gong har orda «berekraft» og «berekraftig utvikling» ofte vorte brukte saman med ord som miljø, matproduksjon og avfall.

Læringsressurser

Berekraftig mat

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar