Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Seksualitet som tema i barnehagen

Å arbeide med temaet seksualitet i barnehagen er både naturleg og spennande, men samtidig utfordrande. Både foreldre og tilsette kan ofte ha svært ulikt syn på korleis dette bør gjerast. I denne filmen møter du førskulelæraren Beate Claussen, som snakkar om seksualitet i barnehagen.

Seksualitet som tema i barnehagen. Et intervju med en førskolelærer

Utfordringar til deg

 1. Korleis kan bøker brukast i samband med temaet seksualitet?
  Fordjuping: Oppsøk eit bibliotek, lån bøker om emnet, og vurder korleis dei kan brukast i opplæringa.
 2. Kvifor bør vi ta opp temaet seksualitet sjølv om barna ikkje spør om det?
 3. Kva bør barna lære om emnet?
 4. Kva meiner vi med å vere konkret og enkel i språkbruken?
 5. Korleis gjer du barna trygge, slik at dei seinare tør å stille spørsmål om seksualitet?
 6. Kva meiner vi med å møte barnet med respekt?
 7. Korleis bør vi stille oss til foreldre som ikkje ønskjer at barna deira skal få leike doktorleikar eller seksuelle leikar?
 8. Kva seier filmen om barn med nedsett funksjonsevne (funksjonshemmingar) og seksualitet?
 9. Forklar utsegna «funksjonshemma er ikkje ei gruppe».
 10. Korleis kan vi vere positivt stadfestande?
 11. Kvifor er det viktig at barnehagen tek temaet seksualitet alvorleg?
Sist oppdatert 25.01.2019
Skrevet av Senter for livslang læring ved Høgskolen i Lillehammer, Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Seksualitet hos barn og unge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar