Hopp til innhald

Fagartikkel

Skulefritidsordninga, SFO

Dei første fritidsheimane vart starta i 1950-åra. Dei hadde få plassar og var ikkje knytta til skulen. Fram til slutten av 1990-åra mangla mange barn organiserte tilsynsordningar før og etter skuletid.

Barn på SFO spiller fotball. Foto.

Fritidsheimane vart erstatta av skulefritidsordningar, og grunnskulen fekk eit medansvar for oppvekstmiljøet til barna i samanheng med at skulestart for seksåringar vart innført. Skulen skulle gi barn mellom seks og ni år tilbod om omsorg og tilsyn ut over skuledagen dersom barna og foreldra ønskte det.

Barn med funksjonshemmingar skal prioriterast ved opptak til SFO. Funksjonshemma kan også få tilbod i SFO ut over 4. klasse.

Opplæringslova

Opplæringslova krev at kommunane skal gi tilbod om SFO. I hovudsak er tilbodet om skulefritidsordning knytt til den offentlege skulen, men ein del kommunar har i tillegg private SFO-ordningar. Den enkelte kommunen lagar vedtekter for skulefritidsordninga, og ordningane vert finansierte ved offentlege tilskot og ved foreldrebetaling.

Sist faglig oppdatert 12.03.2018
Skrive av Agnes Brønstad, Trine Merethe Paulsen og Guri Bente Hårberg

Læringsressursar

Yrkesfaglege situasjonsbeskrivingar

Fagstoff