Hopp til innhald

Sosiologi og sosialantropologi (Utgått) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Metodeskulen: samfunnsvitskapleg metode

Samfunnsvitskaplege arbeidsmetodar er rutinane for korleis samfunnsforskarar går fram for å beskrive, undersøkje og tolke hendingar i samfunnet. Dei samfunnsvitskaplege arbeidsmetodane blir delte i to hovuddelar: ein kvantitativ og ein kvalitativ metodedel.

Teori og empiri

Veit du hva som er forskjellen på sosiologi og sosialantropologi? Vi skal i dette emnet sjå litt meir på kva som kjenneteiknar dei to retningane. Vi skal også sjå nærmare på kva samfunnsvitskapeleg metode er. Til fordjuping finn du fagstoff om hypotetisk-deduktiv metode

Læringsressursar

Teori og empiri

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?