Hopp til innhald

Oppgåve

Gruppetilhøyrsel

LK06

Oppgåve 1

Kven er du?

 • Skriv ei liste over kven du snakkar med eller har kontakt med i løpet av ei veke.
 • Kva fortel dette deg om din identitet?
 • Kven er du?
 • Stemmer sjølvbiletet ditt med det andre menneske du omgåast meiner om deg?
 • Kven seier dei at du er?
 • Kva er medfødd og kva kan du velje når det gjeld å verkeleggjere identiteten din?
 • Du har sikkert laga ein profil ein stad på nettet. I kva grad meiner du at denne profilen samsvarar med din verkelege identitet?

Oppgåve 2

Her ser du to filmsnuttar. Begge har hovedfokus på hovudstaden vår og nokre identitetsmarkørar.

 • Kva fortel desse snuttane deg om identitetsmarkørar og gruppeidentitet?

Rik og fattig

Denne snutten er nokre år gamal, og opptaket er gjort medan vi hadde ei raud-grøn regjering.

 • Trur du at noko er endra med ei borgarleg regjering?
 • Har motsetnadene mellom fattig og rik i hovudstaden auka eller minka, trur du?
 • Kor viktig er politikk i denne samanhengen?

Blitz

 • Kva var grunnane til at Blitz blei danna?
 • Korleis tenkjer personane intervjuet sitt tilbake på tida si i Blitz?
 • Korleis har denne tida blitt ein del av identiteten deira som vaksne?
 • Kvifor får vi sjå innslaget med Margaret Thatcher?
 • Veit du om det er liknande undergrunnsmiljø i dag?
 • Kor viktig er gruppetilhøyrsel for ungdom?
Sist oppdatert 13.12.2018
Skrive av Øyvind Dahl

Læringsressursar

Kulturell identitet