Hopp til innhald

Verktøykassa – for elev

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Kjeldebruk og kjeldetilvising

Her får du tips til korleis du kan bruke kjelder på ein formålstenleg måte i eige arbeid. Du lærer også om reglane som gjeld for kjeldetilvisingar.

Læringsressursar

Kjeldebruk og kjeldetilvising