Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Pris som konkurransemiddel

Konkurransen er sterk og pris er eit vanleg verkemiddel i marknadsføringa av reiselivsprodukt. Kva pris kan vi setje på reiselivsproduktet vårt? Kva omsyn skal vi ta, og korleis ønskjer vi at firmaet vårt og produkta våre skal framstå?

Laptop-skjerm som viser nettbutikk med feriereiser. Foto.

Pris som konkurransemiddel

Innanfor reiseliv er det sterk konkurranse, og pris er eit vanlig verkemiddel i marknadsføringa. Mest synleg er billegsal av restplassar på sydenturar, lågpris på fly og billege ferjereiser til Danmark.

Stadig ser vi kampanjar som framhevar pris. Internett fløymer over av reklame for lågpristilbod. Her er nokre døme:

 • «Vinterens restplassar – ver rask, førstemann til mølla.»
 • «Her finn du dei billege reisene våre.»
 • «Vi seier det igjen: Det renn over med restplassar på Finn.no. Sjå sjølv!»
 • «Alle restplassar på éin stad.»
 • «Her finn du dei billegaste restplassane og siste minutt-reisene på fly, hotell og pakkereiser.»
 • «Finn billegaste flybillettar på eitt søk. Spar pengar – bestill online no!»

Nokon gonger blir det lokka med prisar som ligg langt under det vi til slutt må betale for reisa. Tilbod om lågprisreiser med fly kan vere prisen utan bagasje, setereservering og avgifter. Viss du er så uheldig å taste namnet feil, kan det koste deg mange hundre kroner å korrigere namnet. Den endelege prisen – sluttprisen – kan i mange tilfelle bli vesentleg høgare enn prisen det blei reklamert med.

Prisen vi set på produktet vårt, viser korleis vi ønskjer at firmaet vårt og produkta våre skal framstå. Ønskjer vi å bli oppfatta som eit høg- eller lågprisfirma? Kva føretrekkjer dei utvalde kundane våre?

Varierande prisar

Dei fleste reiselivsprodukta er sesongavhengige, og prisane følgjer etterspørselen. Når etterspørselen er stor, er prisen høgast. Når etterspørselen er liten, er prisane lågast.

 • Sydenreiser er dyrast i jule- og påskeferien og i skuleferiane sommar og haust. Same pakkereise kan vere betydeleg dyrare i høgsesongen.
 • Det lønner seg å kjøpe fleire tenester samtidig, til dømes flyreise + hotell + leigebil.
 • Familiar som reiser samla, kan få rabatt, eventuelt kan barn under ein viss alder få reise gratis.
 • Populære hotell for yrkesreisande har lågpris i helgane.
 • Prisen på eit ledig hotellrom blir lågare utover kvelden.

Vi søkte på ei tilfeldig pakkereise til Hellas. Vi fann at ein billett med avreise 3. juli hadde dobbelt så høg pris som ein billett med avreise 1. mai.

Fastsetjing av pris

Pris er det einaste konkurransemiddelet som skaper inntekter – dei andre fører til kostnader. For å overleve må inntektene vere høgare enn kostnadene, og derfor er fastsetjing av pris viktig. Vi bør ta spesielt omsyn til følgjande tilhøve:

 • Kva målgruppe har produktet, og kva for ein pris trur vi kundane er villige til å betale? Dette kallar vi marknadspris eller marknadsbasert prissetjing.
 • Kva for ein pris må vi ta for å dekkje kostnadene våre og i tillegg få ei brukbar forteneste? Dette kallar vi kostnadsbasert prissetjing.

Kundane vurderer prisen ut frå den verdien dei gir produktet. Ein «riktig pris» er det kundane er villige til å betale for eit produkt på eit visst tidspunkt og ein viss stad. Dette er igjen avhengig av kva konkurrentane tek for eit tilsvarande produkt. Viss vi set prisen høgare enn konkurrentane, må vi overtyde kundane om at produktet vårt er verdt ein høgare pris.

Flyselskap som sel til lågpris, har som regel lågare kostnader enn tradisjonelle flyselskap. Ved årsskiftet 2012–2013 hadde SAS ein kilometerkostnad på vel 60 øre per passasjer, medan Norwegian hadde ein kostnad på 44 øre per passasjer. Det gjer det vanskeleg for SAS å konkurrere på pris.

Sist oppdatert 15.01.2019
Skrive av Kjell Rosland
Rettshavarar: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressursar

Marknadsføring

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar