Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Reiselivsproduktet

Eit reiselivsprodukt må ta utgangspunkt i kva kundane/gjestene forventar. Kva ønske og behov legg dei vekt på? Korleis kan vi oppfylle dei? Korleis kan vi formidle det særeigne ved produktet vårt? Ofte handlar det om å formidle dei stemningane og opplevingane som reisemålet representerer.

Tre surfere i havet. Foto.

Heilskapleg produkt

God forståing av reiselivsproduktet er ein føresetnad for val av verkemiddel i marknadsføringa. Lofoten kan stå som døme på eit heilskapleg reiselivsprodukt.

Helhetlig reiselivsprodukt

Eit heilskapleg reiselivsprodukt omfattar transport, innkvartering, servering og attraksjonar.

Alle aktivitetar som tek sikte på å skaffe og halde på kundar, må reknast som verkemiddel i marknadsføringa. Ei vellykka marknadsføring innanfor reiseliv føreset kunde- og marknadsorientering. Det inneber at serviceytaren må ha ei evne til å finne ut av kva ønske og behov kunden har, og – så langt det er mogleg – sørgje for at kunden får dekt behova og oppfylt ønska sine.

I reiselivet er marknadsføring ikkje ei oppgåve for nokre få spesialistar som tek sikte på å skape raske sal, men snarare å utvikle og ta vare på gode kundeforhold. Det er kostbart å skaffe nye kundar. Atterkjøp er svært viktig for lønnsemda i reiselivet.

Lenkjer:

http://www.visitlofoten.com/
http://www.lofoten.info/

Kunde- og marknadsorientering

Eit serviceprodukt må ta utgangspunkt i kva kunden forventar. Vi må vite kva for nokre kundar vi skal ekspedere, og kva ønske og behov desse kundane legg vekt på. I staden for å prøve å tilfredsstille alle menneske, må vi ta sikte på å formidle det særeigne som skal imøtekomme ønska og behova til dei utvalde kundegruppene våre. For store delar av reiselivsnæringa betyr det evne til å formidle dei stemningane og opplevingane som reisemålet representerer.

Resepsjonistar, servitørar, guidar, butikkmedarbeidarar og bussjåførar har ulike oppgåver, men alle har ei viktig rolle i marknadsføringa. Reiselivsmedarbeidarar lyftar i flokk.

Sjølv om vi lykkast overfor éin kunde, er det ikkje sjølvsagt at vi lykkast overfor alle. Neste kunde kan ha andre forventingar, og vi kan ikkje utan vidare kopiere suksessen vi hadde med førre kunde. Ytinga må skapast på ny og på ny.

Sist oppdatert 18.01.2019
Skrive av Kjell Rosland
Rettshavarar: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressursar

Marknadsføring

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar