Hopp til innhald

Øving

Yrkesetisk dilemma: Barna bannar

Som barne- og ungdomsarbeider kan du støyte på vanskelege val. Då kan det vere smart å ha førebudd seg. Les gjennom problemstillinga og vel deretter eit av alternativa. Grunngi valet ditt. Til slutt skal du få nokon moment og sjå om du får nye refleksjonar.

LK06
Jente som lytter til barn som bannar. Illustrasjon.

Dei siste månadene har dei største barna i barnehagen teke til å banne mykje. Emma tenkjer at dette kan kome av at Amanda, som har yrkesfagleg fordjuping i barnehagen, bannar mye. Emma har mange gonger høyrt henne bruke banneord saman med barna. På personalmøtet tek styraren opp at både ho og fleire av foreldra har reagert på språkbruken til barna den siste tida. Styraren seier ingenting om Amanda, så Emma er usikker på om styraren veit at Amanda bannar når ho er i lag med barna. Styraren spør om nokon har ein idé om kvifor det har blitt så mykje banning. Kva bør Emma gjere?

Kva bør Emma gjere?

Skriv begrunnelse for val av alternativ før du ser på momenta som høyrer til alternativet.

Alternativ 1 – Ho bør ikkje seie noko – ho veit jo ikkje om det er årsaka.

Dette må du tenkje over:

 • Kva får deg til å velje dette?
 • Kva vil du seie til Amanda neste gong du møter henne?
 • Korleis skal Amanda kunne bli ein betre rollemodell om ingen gjer henne merksam på denne uvanen?
 • Kva vil styraren og dei andre tilsette seie dersom det seinare kjem fram at du kjende til dette og ikkje sa noko?

Nye refleksjonar?

Ville du grunngitt valet ditt på ein ny måte, eller ville du ha valt annleis? Har du andre idear til korleis ein kan løyse problemet?

Noter nye refleksjonar og gjer evt. eit omval.


Noter nye refleksjonar og gjer evt. eit omval.

Alternativ 2 – Ho bør fortelje styraren at Amanda bannar mykje når ho er i lag med barna.

Dette må du tenkje over:

 • Kva får deg til å velje denne løysinga?
 • Er dette ein fordel eller ei ulempe for læringa til Amanda?
 • Korleis reagerer styraren på at du seier frå om slikt?
 • Ville du sagt frå til Amanda først dersom du hadde høve til det?
 • Kva meiner du styraren bør gjere med denne opplysninga?
 • Bør ho seie det når alle høyrer på, eller seie det berre til Amanda. Grunngi svaret.

Nye refleksjonar?

Ville du grunngitt valet ditt på ein ny måte, eller ville du ha valt annleis? Har du andre idear til korleis ein kan løyse problemet?

Noter nye refleksjonar og gjer evt. eit omval.

Alternativ 3 – Ho bør prøve å finne andre årsaker, slik at ingen koplar banninga til Amanda.

Dette må du tenkje over:

 • Kvifor vel du dette?
 • Kva oppnår du ved å velje denne løysinga?
 • På kva måte kan dette hjelpe Amanda til å bli eit betre førebilete for barna?
 • Kva tenkjer styraren og dei andre tilsette om dette dersom dei oppdagar at du ikkje har teke opp noko så viktig?
 • Kva kjem du sjølv til å tenkje om denne løysinga i ettertid?

Nye refleksjonar?

Ville du grunngitt valet ditt på ein ny måte, eller ville du ha valt annleis? Har du andre idear til korleis ein kan løyse problemet?

Noter nye refleksjonar og gjer evt. eit omval.

Sist oppdatert 30.01.2019
Skrive av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressursar

Yrkesetiske valg