Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Utforsk verbal kommunikasjon

Oppgåve 1

Kva er vanskeleg når du skal lære deg norsk som andrespråk? Undersøk kva slags problem nykommarar har når dei skal lære norsk.

Drøfting: Kva slags utfordringar står ein nybegynnar overfor når han eller ho skal lære eit nytt språk, til dømes norsk? Tips: Gå gjennom underpunkta i denne delen om språklæring:

 • Ord har ulik tyding.
 • Lydane kan skape vanskar.
 • Ulikt tonelag kan gi ulike tydingar.
 • Ulik setningsbygnad.
 • Grammatikken er forskjellig.
 • Dialektar, sjargong, slang og lokalkunnskap.

Finn konkrete døme på kva slags problem kvart av desse punkta skaper for nybegynnaren.

Metode: Observasjon av språkundervisning for framande.
Intervju med dei involverte: lærarar og elevar.

Oppgåve 2

Kva slags ungdomsspråk er vanleg hos dykk? Du/de skal kartleggje vanleg ungdomsspråk i dei ungdomsgjengane de kjenner. Finn døme på ord og uttrykk som er vanlege blant ungdommen, men ikkje vanlege blant vaksne, der de bur. Lag gjerne eigne ordlister.

Drøfting:

 • Kva for uttrykk er særeigne for gruppa di?
 • Kvar kjem desse orda frå (engelsk, svensk, andre språk)?
 • Blir nokre av uttrykka brukte som er nemnde i denne delen som "kebab-norsk", "asfalt-norsk" eller "salsa-norsk" blant dykk på skulen? Kvifor blir slike ord og uttrykk brukte?
 • Kva vil du kalle desse uttrykka?
 • Er det sjargong, slang eller lokal dialekt?
 • Kva er forskjellen?

Metode: Observasjon og intervju.

Oppgåve 3

Morsmål og andre mål: Undersøk korleis morsmålet påverkar måten vi lærer andre språk på. Finn døme på korleis norske uttrykk og språkvanar påverkar språklæringa.

Drøfting:

 • Kva kan ulik bruk av «ja» og «nei» føre til?
 • Finn døme på norvagismar, interferens, og språkleg uttrykksmåte: lineær-, sløyfe-, parallell-, og spiralmodell når du skal lære eit nytt språk.

Metode: Lesing, observasjon og intervju.

Sist oppdatert 20.11.2018
Skrive av Øyvind Dahl

Læringsressursar

Kva er verbal kommunikasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Det første språket

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Stygge ord og banning

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Språket i bruk

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Utforsk verbal kommunikasjonDu er her