Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Journalistrolla i endring

Nye teknologi, nye medium, nye distribusjonsformer og ein ny og utfordrande medieøkonomi gjer at journalistrolla er i endring.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Radioreporter med mikrofon. Foto.

Les teksten Journalistrollen i endring av Jan-Arve Overland. Overland er lærebokforfattar og medielærar på Kongsberg vidaregåande skule.

Filer

Oppgåver

 1. Kva har påverka journalistrolla mest gjennom tidene?
 2. Gi nokre døme på dei viktigaste tendensane når det gjeld medieendringar.
 3. Kva ligg i omgrepet "konvergens"?
 4. Korleis vert omgrepet "journalistikk" definert i teksten til Overland?
 5. Kvifor aukar krava til journalistar i dagens digitale medieverd?
 6. Kva for oppgåve vert rekna som ei av dei viktigaste ein journalist har, og kvifor?
 7. Korleis har tilhøvet mellom journalistikken og publikum endra seg i løpet av dei siste tiåra?
 8. Kva for krav stiller denne endringa til journalistar i dag?
 9. Kva for nye, journalistiske arbeidsmetodar vert nemnde i artikkelen?
 10. Kvifor er sosiale medium, som til dømes Facebook og Twitter, viktige for journalistar i dag?
 11. Kva for positive og negative sider ved nettbruk i journalistikken vert det referert til?
 12. Kva for krav stiller nye kanalar for publisering av journalistisk innhald til journalistar i vår tid?
Sist oppdatert 12.12.2017
Tekst: Cecilie Isaksen Eftedal (CC BY-SA)

Læringsressursar

Journalistikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Kjeldemateriale