Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Når debatt blir ubehageleg

Debatt i avisene, radio eller i kommentarfelt på Facebook gir oss høve til å uttrykkje eigne meiningar og til å få innsikt i andre sine. Ein frisk debatt er i utgangspunktet positivt. Men bruk av hets og hatefulle ytringar kan øydeleggje debattklimaet.

Kvinne slår mann med knyttneven. Illustrasjon.

For dei fleste vil det å delta i debatt vere ei fin oppleving, så lenge ein toler sakleg kritikk. Men debattarenaene kan også vere ein ufin stad. Ubehagelege kommentarar treng ikkje framstå som farlege, men vil like fullt vere ubehagelege.

Kva som blir opplevd som ubehagelege kommentarar, varierer med kven som blir spurd, og kva personen forstår som hets og hat. Særleg gjeld dette når debatten blir prega av personangrep.

I verste fall kan personar bli utsette for valds- og drapstruslar. Etter norsk lov er dette straffbare handlingar. Valds- og drapstruslar kan meldast til politiet og handsamast i rettssystemet.

Hatet på nettet

«Hei! Eg er ein pedofil, kvinneundertrykkjande, lemlestande, homohatande mentalt tilbakeståande terrorist som burde vore valdtatt og skoten som den quislingen eg er, for deretter å bli partert opp og kasta til grisen.»

Slik meiner Yousef Assidiq ein typisk netthatar ville ha presentert han. I dette føredraget om truslar på nettet fortel han meir om det:

Det er vanskeleg å seie akkurat kor mykje hets og hat som finst, for eksempel i nettdebatten. Tala over kor mange som meiner dei har vorte hetsa etter å ha delteke i nettdebatt, varierer. Bergensavisa BA melder om rundt 14 prosent i Få unge opplever netthets, TV 2 melder om 30 prosent i Slik er de typiske netthaterne.

Kjendisar og offentlege personar er utsette. Nokre vel også å ta eit oppgjer med netthets.

Celebrity reads mean tweets #10

Status for ytringsfridom i Noreg

På nettsidene Status for ytringsfriheten i Norge har Institutt for samfunnsforskning samla forsking om kva som er stillinga for ytringsfridomen i Noreg. Nedanfor presenterer vi nokre fakta herifrå.

Undersøkingar viser at den mengda hets menn og kvinner blir utsette for, er ganske lik. Men dersom vi ser på typen ubehagelege ytringar, og ikkje mengda, ser vi at menn blir mest kritiserte for meiningane sine, mens mykje av hetsen mot kvinner er retta mot kjønn og utsjånad.

I tillegg har forskarane funne at minoritetsbefolkninga i større grad opplever ubehagelege kommentarar knytte til etnisk bakgrunn, religiøs tilhøyrsel og hudfarge enn det majoritetsbefolkninga gjer.

Bør nedsetjande ytringar aksepterast?

Denne tabellen frå 2014 viser at kven vi snakkar med, og kva for tema vi snakkar om, er viktig for om folk meiner støytande ytringar skal tillatast. (Kjelde: Status ytringsfrihet side 40)

Tabell 2-1 Aksept for ulike typar ytringar på ulike arenaer

Blant nærm-
aste

På arbeids-
plassen

I nyheits- media

I kom-
mentar- felta til nett- avisene

I sosiale medium

I kunsten

Ingen av arena-
ene

Nedsetjande ytringar om religion

45,8

15,9

17,4

16,3

17,1

19,2

46,1

Nedsetjande ytringar om innvandrarar

36,9

11,2

13

10,9

11,4

10,7

55

Nedsetjande ytringar om kristne

40,4

15,7

18,6

15,9

16,5

17,4

52

Nedsetjande ytringar om muslimar

32,2

9,9

10,9

10,3

9,3

9,4

60,6

Nedsetjande ytringar om homofile

22,8

6,7

7,7

7,3

7,7

8,5

70,9

Nedsetjande ytringar om politikarar

55,1

33,5

31,6

25,1

26

22,3

31,3

Svar på spørsmålet: På kva for arenaer meiner du ulike typar nedsetjande ytringar bør aksepterast?

Legg særleg merke til tala i øvste rekkja. 45,8 prosent meiner altså det er OK å snakke nedsetjande om religion blant dei nærmaste, altså familie og nære venner. Men i sosiale medium vil folk vere meir forsiktige. Her er det nemleg berre 17,1 prosent som meiner slike ytringar bør vere tillatne.

Vi ser også same tendensen for mange av dei andre kategoriane: Vi synest nedsetjande ytringar er meir OK blant dei nærmaste enn vi gjer på offentlege arenaer. Nedsetjande ytringar om politikarar skil seg her ut ved at fleire meiner denne typen ytringar bør aksepterast på fleire ulike arenaer.

Legg så merke til kolonnen heilt til høgre. Her ser vi at mange meiner at dei ulike typane nedsetjande ytringar ikkje bør aksepterast nokon stad! Dette er først og fremst positivt fordi det viser at nordmenn ikkje synest det er greitt å snakke stygt om andre. Men samtidig kan ein tenkje at ein slik type tankegang, politisk korrektheit, kan hindre viktige debattar i å komme ut i offentlegheita.

Både politikk, innvandring og religion er viktige samfunnstema i vår tid. Men dersom ingen vil snakke om desse temaa i avisene eller i sosiale medium, kan vi risikere at viktige debattar berre går føre seg innad i familiar og blant nære venner, og at viktige synspunkt då i verste fall kan forsvinne frå offentlegheita.

Sjølvsensur og politisk korrektheit

Forskarane er forsiktige med å seie kva for konsekvensar ubehagelege kommentarar kan få, men det mange fryktar, er at folk skal skremmast vekk frå debattsidene, både i aviser, TV, radio og på nettet, av frykt for å bli hetsa. Ytringsfridomsrapporten frå 2014 viser at særleg i minoritetsbefolkninga blir hets oppgitt som grunn til å vegre seg frå å delta i debatt.

Det å ikkje ønskje å delta i debatt kan reknast som ein type sjølvsensur, og dei siste åra har forskarar vore opptekne av kva som gjer at vi legg lokk på eigne meiningar. Det er viktig å hugse at det ikkje berre er ubehagelege kommentarar som gjer at vi unngår å uttale oss om visse tema. Også frykta for å støyte andre kan ha ein sjølvsensurerande effekt, og på den måten vere med på å hindre visse tema frå å bli debatterte i offentlegheita. Vi ser gjerne uttrykket «politisk korrekt» bli brukt som kritikk av ein slik type sensur.

«Politisk korrekt» forklart i Store norske leksikon

Politisk korrekt er et uttrykk som i dag brukes, hovedsakelig i nedsettende betydning, om ulike forsøk på å endre uttrykksformer eller sensurere ytringer som enkelte kan oppleve som støtende eller diskriminerende.

Den nåværende betydningen av uttrykket fikk sin utbredelse først i USA i årene rundt 1990, og deretter i Vest-Europa og ellers i verden. [1]

  1. 1«Politisk korrekt i Store norske leksikon». . 2016.
Sist oppdatert 28.03.2017
Tekst: Joachim Laberg (CC BY-SA)

Læringsressursar

Ytringsfridom og demokrati

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Kjeldemateriale