Fagstoff

Tabell over celletypar og organellar

Publisert: 22.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Tabell som viser likskap og foskjell mellom ulike celletypar.  Protistar

Protistar, som er den fjerde gruppa med eukaryote organismar, er svært samansett og delvis i oppløysing. Her finst eincella "plantar" og "dyr", der cella enten kan karakteriserast som dyreceller, planteceller eller som soppceller. I tillegg omfattar protistane celletypar som ikkje høyrer til nokon av desse tre kategoriane.