Oppgåve

Modernismens mange "ismar"

Publisert: 17.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Oppgåve

Oppsummeringsspørsmål

Les fagsida "Modernismens mange 'ismar'" og svar på spørsmåla.

 

  1. Vi kan bruke omgrepet modernisme på to måtar. Forklar kort.
  2. Kva har dei ulike modernistiske retningane felles?
  3. Nemn nokre av desse stilretningane og straumdraga.
  4. Kva for fasar kan vi dele modernismen som periode inn i?
  5. Nemn nokre sentrale tidleg-modernistar.
  6. Korleis prøvde høgmodernistar som Virginia Woolf og James Joyce å skildre røyndommen?
  7. Kva slags litteratur finn vi i Noreg i første halvdel av 1900-talet?
  8. Klikk deg inn på den språk- og litteraturhistoriske tidslinja og vel perioden "Nyrealisme og modernisme". Les sidene sju til ni, og utdjup deretter svaret du gav på spørsmål 6.
  9. Kva er postmodernisme eit overordna omgrep for?

Tilleggsoppgåve:

Finn ut meir om ei av dei modernistiske retningane som er nemnde i fagteksten, og presenter ho kort (skriv eitt til to avsnitt; ha med to-tre konkrete eksempel).

Relatert innhald