Oppgåve

Kva er ein dialekt?

Publisert: 26.01.2011

Oppgåve

Oppsummeringsspørsmål

 1. Omgrepet dialekt kan brukast på to måtar. Forklar.
 2. Kva er standard austnorsk?
 3. Kvifor finn vi språklege skilje mellom innbyggjarane i større byar?
 4. Kva er ein sosiolekt?
 5. Gi nokre døme på sosiolektar.
 6. Kva slags utvikling ser vi i talemålet i dei større byane?
 7. Kva kan desse endringane komme av?
 8. Kva er ein etnolekt?
 9. Kvifor har vi fått etnolektar i Oslo?
 10. Forskar Hilde Sollid har studert dialekten i Sappen i Nordreisa. Korleis har denne dialekten oppstått?
 11. Er Sappen-dialekten den einaste dialekten i Nord-Noreg som er påverka av andre språk?
 12. Kva er ein multietnolekt?