Fagstoff

Nordlysstudier - et middel til å øke våre kunnskaper om den øvre atmosfæren

Publisert: 30.09.2010

Nordlysstudier er, foruten å være et mål i seg selv, blitt et middel til å oppnå mer generelle informasjoner om naturen. Etter hvert som våre kunnskaper om den øvre atmosfære og det nære verdensrom øker, og vi forstår de reaksjoner og prosesser som foregår der, vil dette i økende grad være tilfelle. Vi skal her bare nevne noen sentrale punkter:

  • Den øvre atmosfære kan betraktes som et gigantisk lavtrykkslaboratorium med et tilnærmet kollisjonsfritt plasma. I dette utfører naturen selv mange typer eksperimenter som det er praktisk umulig å simulere i ordinære laboratorier. På denne måten er nordlysstudier blitt et viktig supplement til studier av gasser som påvirkes av magnetiske og elektriske felt.
  • Fra historiske studier av nordlysforekomsten har vi fått viktig informasjon om hvordan solaktiviteten har vært for mange hundre år siden.
  • Den store mengde plasmainstabiliteter, fysiske prosesser og reaksjoner som man har funnet i den øvre atmosfære, har gitt mange nyttige resultater, spesielt innen plasmafysikken.
  • Studier av den øvre atmosfære, magnetosfæren og jordas magnetfelt har lært oss hvordan vi kan utnytte radiokommunikasjonen og navigasjonen til praktiske formål.
  • Den eksplosjonsartede ekspansjonen innen moderne elektronikk, datateknikk og kommunikasjon, skyldes for en stor del rakett- og satellittforskningen. Våre kunnskaper og forståelsen av hva som foregår i den øvre atmosfære og i det nære verdensrom, har øket enormt de siste 10–20 årene.