Fagstoff

Magnetiske koordinater og tid

Publisert: 05.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Jordas magnetfelt spiller en dominerende rolle i romfysikken. Det er derfor nødvendig å definere magnetisk tid og magnetiske koordinater.

Nordlysovalen med magnetisk tid og Svalbards plassering tegnet inn.Nordlysovalen med magnetisk tid og Svalbards plassering tegnet inn.
Opphavsmann: NASA, Alv Egeland

 

 

 

 

Magnetisk tidMagnetisk tid

 

Skissen viser hvordan man definerer magnetisk tid for Andøya Space Center (ASC). Vinkelen α er antatt å være 30°. Magnetisk tid for ASC blir da lik lokal tid minus ca. 2 timer fordi 15 graders avvik tilsvarer 1 time.

Det enkleste geomagnetiske koordinatsystem bygger på dipolbeskrivelsen. Jorda deles fortsatt inn i 90° mellom magnetisk ekvator og magnetpolene. Magnetisk lengde er positiv øst for meridianen gjennom den magnetiske og den geografiske polen. Solas retning i relasjon til det magnetiske koordinatsystemet definerer magnetisk tid på tilsvarende måte som vår lokale tid bestemmes fra et geografisk koordinatsystem i relasjon til sola.

 

Magnetiske koordinaterMagnetiske koordinater

 

Figuren over viser magnetisk gradnett med magnetiske meridianer og breddesirkler markert med grønt. Det kartesiske system, med x-, y- og z-koordinater, er markert med rødt. Feltlinjebasert system som angir hvor langt ut fra jorda feltlinjen gjennom punktet A krysser ekvatorplanet, er markert med fiolett. Alle punkt på en og samme feltlinje har samme L-verdi.

Den geomagnetiske tidsvinkel er vinkelen mellom det geomagnetiske meridianplan, hvor observatoriet befinner seg, og det plan som er 180° forskjøvet fra det plan hvor sola er. Også ved magnetisk tid svarer en rotasjon på 15 lengdegrader til en time. Figuren til høyre viser en enkel måte å definere magnetisk tid på. Det var professor Lars Vegard som i 1930-årene først introduserte magnetisk tid.