Fagstoff

Prosessering og presentasjon av data

Publisert: 05.10.2010

I moderne telemetrisystemer er det vanlig at antall variabler som skal overføres er svært stort. Målingene fra raketten kommer i all hovedsak som en sammenhengende serie av binære symboler oppdelt i et bestemt format som må dekodes før det kan presenteres for operatører eller eksperimentator. Presentasjon av data må gjøres oversiktlig og vises i en form som lett kan oppfattes direkte som fysiske størrelser.  I forbindelse med en operasjon er det også en rekke bakkedata som skal presenteres, både fra bakkeinstrumenter og tekniske data fra telemetristasjonen.

 

Kravet til presentasjon av data varierer med hvilken type data som skal behandles. Enkelte variable kan operatør og eksperimentator ha stor nytte og interesse av å få presentert mens det faktisk skjer, i sann tid. For andre data kreves det et grundig etterarbeid, kanskje over måneder eller år, for å gi vitenskapelig nytteverdi.

I dette kapitlet skal vi se på systemer og programvare som benyttes i ulike former for presentasjon og prosessering av data, både i sanntid og ikke sanntid.


Sanntidsoverføring

Når data presenteres i sanntid vil ideelt sett hvert datapunkt overføres og vises før det neste sendes. I virkeligheten er ofte ikke dette mulig, men vi kaller denne type presentasjon for sanntidsvisning likevel. Sanntidsoverføring er viktig hvis operatørene må ta stilling til data under flukten. For eksempel hvis destruksjon av raketten er nødvendig av sikkerhetsgrunner. Sanntidsvisning av bakkedata som signalstyrke og banedata er alltid viktig for telemetrioperatørene. Sanntidstelemetri kan også være av betydning under utprøving av en instrumentlast før en oppskytning.


Ikke sanntid

Når data ikke behandles og presenteres i sanntid kan det ha ulike årsaker. Det kan for eksempel være at alle data i en hel rakettflukt eller en satellittpassasje blir overført til et stort minne og spilt tilbake før operatøren eller eksperimentatoren får muligheten til å vurdere data. Under "ikke sanntid" kommer også pakketelemetri, som brukes i forbindelse med satellittelemetri. Her blir en datapakke oversendt og godkjent med retursvar fra mottakeren på bakken. Ved hjelp av for eksempel paritetskontroll kan mottakeren sjekke om pakken inneholder feil og automatisk be om gjentakelse hvis pariteten ikke stemmer.

Tilbakespilling og etterbehandling av lagrede rakettdata er selvfølgelig også ikke sanntid. Dette gjøres nesten alltid, selv om data har vært presentert i sann tid under flukten.