Fagstoff

Samplingsrate

Publisert: 09.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

I prosessen med å gjøre et analogt signal digitalt er hyppigheten av punktprøvinger (også kalt samplingsfrekvens) et svært viktig begrep. For ikke å miste noe av det analoge signalet i prosessen, sier Nyquist samplingsteorem at punktprøvingsfrekvensen må være mer enn det dobbelte av den høyeste frekvensen til det analoge signalet. Hvis punktprøvingsfrekvensen er lavere vil det ikke være mulig å gjenskape signalet. Dette kan uttrykkes

fs>2Bs

hvor Bs er den høyeste frekvensen til det analoge signalet, og må ikke forveksles
med båndbredden til signalet.

Eksempel: Hvis et analogt signal, som varierer mellom 200 Hz og 20 kHz,
skal digitaliseres, må punktprøvingsfrekvensen fs være større enn 2·20kHz=40kHz.
Punktprøvingfrekvens  
 

 

I figuren til venstre viser øverst et analogt signal som blir punktprøvd med en funksjon s(t). Frekvensen til punktprøvingen er her høy nok til at det analoge signalet kan vinnes tilbake fra det resulterende digitale signalet (nederst til venstre). I figuren til høyre derimot, har en punkprøvingsfunksjon med for lav punktprøvingsrate, slik at det ikke lenger er mulig å få tilbake det analoge fra det resulterende digitale signalet.

Relatert innhald

Generelt