Fagstoff

Om dette kapitlet

Publisert: 10.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Basiskunnskap


  • Dette kapitlet inneheld e-forelesningar og noko fordjupingsstoff om ordklassar, setningsledd og setningar i norsk.
  • Dersom du meistrar lærestoffet i e-forelesningane, er du godt rusta for arbeidet med dei språklege emna på Vg1, Vg2 og Vg3.
  • Du skal mellom anna kunne samanlikne norsk med andre språk, og du skal kunne gjere greie for fellestrekk og forskjellar mellom norrønt og moderne norsk språk. Da treng du eit fagspråk, og dette fagspråket kan du lære deg her.

Andre gode grammatikk-sider:

Norsk nettskoles grammatikksider

Grundig og oppdatert presentasjon med oppgåver, berekna på ungdomstrinnet. Kvalitetssikra av Høgskulen i Volda.


NDLA-arkivet

I NDLA-arkivet finn du ein meir omfattande gjennomgang av språklæra.