Oppgåve

Frå indoeuropeisk til nordisk

Publisert: 21.07.2009

Indoeuropeisk


 • Kvar trur arkeologane at dei opphavlege indo-europearane budde for nærmare 6000 år sidan?
 • Dei eldste skriftlege tekstane på indoeuropeiske språk er helteforteljingar frå ulike kulturar. Kan du gi eksempel på slike forteljingar?
 • Nemn to særtrekk ved det indoeuropeiske grunnspråket.
 • Når reknar forskarane med at det indo-europeiske grunnspråket begynte å dele seg opp i ulike enkeltspråk?

Germanske språk


 • Alle germanske språka har utvikla seg frå eit felles germansk språk som oppstod rundt 1000 f.Kr. Kvar blei dette språket til?
 • Ein av dei viktigaste forskjellane mellom germansk og indoeuropeisk handlar om trykk i ord. Hva består
  forskjellen i?
 • For om lag to tusen år sidan delte dei germanske stammane seg i tre grupper, språkleg og geografisk.
  • Kva heiter desse tre gruppene?
  • Kva for germanske språk høyrer til kva gruppe?

 

Relatert innhald