Oppgåve

Definer omgrepet «religion»

Publisert: 03.07.2018

Formuler din eigen definisjon av omgrepet «religion», og diskuter denne definisjonen med andre elevar i klassen.

 

 1. Bruk tre minutt på å prøve å formulere din eigen definisjon av omgrepet «religion».
 2. Set dykk saman i grupper på tre til fem elevar. Del definisjonane de har laga, med kvarandre, og diskuter dykk fram til ein felles definisjon som alle er einige i. Bruk kriteria for ein god definisjon.
 3. Skriv den definisjonen gruppa er blitt einig om, på tavla.
 4. Diskuter dettei fellesskap:
  • Er det nokon ord som går att? Er dette sjølve essensen av kva religion er?
  • Er nokon av definisjonane for vide?
  • Er nokon for snevre?
  • Kva ser ut til å vere dei største problema knytt til det å definere religion?