NDLA

Metodeskulen: samfunnsvitskapleg metode

Samfunnsvitskaplege arbeidsmetodar er rutinane for korleis samfunnsforskarar går fram for å beskrive, undersøke og tolke hendingar i samfunnet. ...

Kvalitativ og kvantitativ metode

I læreplanen i historie er det fleire kompetansemål som går ut på å bruke kjelder i eigne historiske...

Les meir

Feltarbeidet: deltakande observasjon

Antropologar legg stor vekt på feltarbeidet. Når dei gjer feltarbeid, oppheld dei seg i det miljøet...

Les meir

Nettverk og informantar

Vi ser på betydninga av at antropologen har eit nettverk av informantar for å innhente den...

Les meir

Identitet

Fødd sånn eller blitt sånn? Det er mange måtar å byggje identiteten sin på.

Les meir

....
....
....
Kontakt oss