Oppgåve: Feltoppgåve

Feltarbeid: Ferskvatn som økosystem

Publisert: 24.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Dette feltarbeidet dreier seg om at elevane skal få eit bilete av kva som lever og gror i og rundt eit ferskvatn, og kva for næringskjeder som bind alt saman.

Jenter som studerer smådyr tatt opp med stangsil frå eit tjern. Foto.Feltarbeid i ferskvatn.
Opphavsmann: Svein Gunnar Råen
 

Planktonhåv med samleglass klar til tømming. Foto.Planktonprøve.
Fotograf: Bjørg E. B. Aurebekk
 

Døgnflue. Foto.Døgnfluge.
Opphavsmann: Marcelk
 

Formål

formålet er å gjere seg kjend med biotiske og abiotiske faktorar i og rundt eit ferskvatn.

Utstyr

Du treng: pH-papir, planktonhåv, insekthåv, vasshåv, termometer, samleglas, bestemmingslitteratur og -dukar

Utføring

 1. Klassen skal delast inn i grupper.

  Fordel oppgåvene under slik at kvar elev i gruppa tek ansvaret for ei oppgåve.
  • Vasstemperaturen skal målast.
  • pH-verdien i vatnet skal målast.
  • Det skal takast prøvar med planktonhåv.
  • Det skal takast prøvar med vasshåv.
  • Insekt på vassoverflata og i graset rundt vatnet skal studerast.
  • Dyre- og fugleliv i området skal studerast.
 2. Alle elevane i gruppa gjer følgjande:

  • Artsbestem fem tre og fem andre plantar som veks i vatnet, rundt vatnet eller i nærleiken av vatnet.
  • Blad og eventuelle blomar frå desse plantane skal anten pressast og limast inn i eller teiknast i arbeidsboka.
  • Du skal òg skrive litt om plantane (namn, kor store dei er, kvar dei veks, osv.).
  • Etter ekskursjonen skal de utveksle resultata og studere planktonprøvar i mikroskop.

Resultat

 1. Kva var temperaturen i vatnet?
 2. Kva var pH-verdien i vatnet?
 3. Kva slags insekt fann de i, på eller ved vatnet?
 4. Kva slags dyr og fuglar såg de?
 5. Kva for fem tre klarte de å artsbestemme?
 6. Kva for fem plantar klarte de å artsbestemme?
 7. Kva slags plankton såg de i mikroskopet? Lag teikningar, og skriv namn.
 8. Skriv to næringskjeder for dei ulike organismane som lever i vatnet.