Fagstoff

Fakta om bakteriar

Publisert: 13.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Dette bør du vite om bakterier.

 • Bakteriar er enkle eincella organismar. Dei er små og kan ikkje sjåast med berre auget. Vi kan sjå bakteriar i eit mikroskop.
 • Bakteriar er levande og tek til seg næring og forplantar seg.
 • Bakteriar forplantar seg ved å dele seg i to. Dei to "nye" bakteriane er identiske.
 • Bakteriar har eitt kromosom, men kan ha ekstra arvestoffbitar som kallast plasmid.
 • Bakteriar har cellevegg, og dei kan kapsle seg inn slik at dei toler både tørke, varme og åtak frå andre celler.
 • Temperaturen avgjer kor raskt bakteriar deler seg. Viss tilhøva er gunstige, kan ein bakterie dele seg kvart 20. minutt. Kan du rekne ut kor mange vi får etter eit døgn?
 • Dei fleste bakteriane er nyttige for oss, men nokre er patogene. Patogen betyr sjukdomsframkallande.
 • Nokre bakteriar produserer giftstoff.
 • Bakteriar har ulik utsjånad. Nokre er runde som kuler, nokre er stavforma, og nokre er spiralforma. Nokre har ein flagell som gjer det mogleg for dei å røre seg. Utsjånaden til ein bakterie kan hjelpe oss til å finne ut kva for ein type bakterie vi har med å gjere.
 • Vi deler bakteriane i to grupper: Gram-positive og Gram-negative. Desse gruppene får ulik farge dersom ein tilset eit bestemt fargestoff. Denne eigenskapen vert og bruka for å avgjere kva for ein type bakteriar vi har med å gjere.
 • Sidan bakteriar er levande, kan vi bruke antibiotika for å kjempe mot dei. Nokre gonger vert bakteriar motstandsføre mot visse typar antibiotika. Vi seier at dei er resistente.

indre og ytre struktur hos bakterie. ilustrasjon.    

Relatert innhald

Til fordjuping

Generelt