Oppgåve

Vurdering av eit produkt

Publisert: 16.11.2015, Oppdatert: 06.03.2017

Hugselapp

 

Å vurdere eige produkt er viktig i arbeidet med å kvalitetssikre og vidareutvikle arbeidsprosessar.

Kvinne strikker ullveske. FotoFerdig produkt

I denne oppgåva skal du reflektere over og gjere greie for dei vala du har gjort opp mot eit produkt som du har laga.

Arbeidsform: Individuell

Tid: Ca. 3 skuletimar

Teori: Designprosessen 

Fagord


Når ein vurderer produkt er det viktig å trekke fram fagord knytt til produktet. Dette kan vere ord knytt til

 • Form
 • Farge
 • Funksjon
 • Komposisjon
 • Balanse
 • Heilskap

 

Kvinne strikker veske av ullgarn. Foto.Prosess  

Prosess

 1. Finn fram eit produkt du har laga i produksjon. Har du ein større designprosess til produktet, bør du ta med denne i vurderingsarbeidet.
 2. Vurder nokre av fasane i designprosessen:
  • Idéutvikling
   • Kva har du gjort i denne fasen som var avgjerande for det ferdige produktet?
   • Er det noko i denne fasen du kunne gjort annleis?
  • Planlegging
   • Kva avgjerd tok du i planleggingsfasen som var avgjerande for det ferdige produktet?
   • Kunne du ha valt andre alternativ i denne fasen?
  • Gjennomføring
   • Kva gjorde du i gjennomføringsfasen som du er veldig nøgd med?
   • Kva ved produktet ditt kunne vore gjort annleis?
   • Korleis følgde du planen du hadde før gjennomføringsfasen? 
   • Gjorde du endringar undervegs?
  • Dokumentasjon
   • Korleis har du dokumentert prosessen frå start til slutt?
   • Kva nytte vil du seie dokumentasjonen har?
 3. Kvalitetssikring:
  • Kva kan du seie om kvaliteten til produktet ditt?
  • Er det noko du kunne ha endra i designprosessen som kunne ha vore med på å gjort produktet betre?
  • Kva er dei sterke sidene til produktet?

Vurdering

Vurdere eige arbeid som ledd i å kvalitetssikre og vidareutvikle arbeidsprosessar og produkt (vurderingskriterie

 Innlevering og vurdering av:

 • Ein tekst der punkta ovanfor er gjort greie for

Relatert innhald

Oppgåve