Oppgåve

Oppgåve: dokumentasjon

Publisert: 20.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Dame filmar med eit digitalt videokamera. Foto.Digitale kamera er ein fin måte å dokumentere arbeidsprosessen. 

I denne oppgåva skal du dokumentere eigen arbeidsprosess og produksjon av ferdig produkt, ved bruk av digitale verkty. Du skal ta i bruk video og bilete i dokumentasjonsarbeidet. Ferdig produkt skal bli ein dokumentasjonsfilm.

Arbeidsform: Individuell

Tid: ca. 15 skuletimar (inkludert framvisning av ferdig video)

Teori: Dokumentasjon 

Oppgåve

Ta for deg ei oppgåve som du har jobba med i produksjon eller yrkesfagleg fordjuping. Det er viktig at du har hatt ein god arbeidsprosess og eit ferdig produkt.

 1. Dokumenter prosessen ved bruk av film og bilete. Det er viktig å tenke kvalitet på bileta/ filmen i tillegg til komposisjon, heilskap, form og farge.
 2. Rediger bileta:
  • Skjer til bileta, juster farge og liknande
  • Eigna program kan vere Photoshop, Picasa, Paint.net, GIMP eller liknande
 3. Rediger filmane:
  • Klipp til, ta vekk lyd og liknande
  • Eigna program kan vere Movie Maker/ iMovie eller liknande
 4. Sett inn bileta saman med filmen du har redigert. Det er viktig å tenke rekkefølge - at innhaldet har ein logisk progresjon og struktur. Du bør ha eit bilete/ ein slide i starten av filmen som seier noko om kva oppgåve du har dokumentert, og du kan godt ha nokre overskrifter/ kommentarar undervegs (kan godt vere knytte til fagord innan form, materiale, fargeval...). 
 5. Legg til lyd og andre verkemiddel for å få ein god film.
 6. Vis filmen for klassa, snakk om dei vala du har gjort med omsyn til redigering og verkemiddel i filmen i tillegg til val av digitale verkty.

Kompetansemål

 • Bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med behov knytte til yrket (Vurderingskriteria)

Innlevering og vurdering av:

 • Ferdig dokumentasjons-film - alt i oppgåva over er jobba med og nøye gjennomtenkt.

 

Relatert innhald

Oppgåve