Fagstoff

Arbeidsplan i kvalitet og dokumentasjon

Publisert: 07.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017
Fargeblyanter

Nedanfor finn du forslag til ein arbeidsplan i kvalitet og dokumentasjon med arbeidsperiodar. Ein kan sjølv trekke ut enkelte undervisningsopplegg eller bruke heile planen. Det er sett opp forslag til tid på dei ulike tema. Ein av arbeidsperiodane er tverrfagleg, noko ein òg kan gjere med fleire av periodane. 

Det er sjølv opp til læraren korleis ein ynskjer å løyse gjennomføringa av teorien til dei ulike periodane. Målet er at ein enkelt skal finne fram til forslag på opplegg, som ein sjølv kan gjere om og tilpasse til elevgruppa.

Arbeidsplan i kvalitet og dokumentasjon inndelt i arbeidsperiodar/ undervisningsopplegg

Tema/ innhald

Periode

Kompetansemål

3 veker, ca. 15 skuletimar

Bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med behov knytte til yrket


Teori

Presentasjonsteknikk - Demonstrasjon av eit produkt

Oppgåve

1 veke, ca. 5 skuletimar (3 skuletimar til teori og å forberede, 2 skuletimar til demonstrasjon)

Reflektere over og vurdere eige og andre sine arbeid som grunnlag for å tolke trendar og finne fram til eigne utviklingsbehov

3 veker, ca. 13-15 skuletimar (ca. 10 skuletimar til oppgåva)

Reflektere over og vurdere eige og andre sine arbeid som grunnlag for å tolke trendar og finne fram til eigne utviklingsbehov

 

Gjennomføre enkle undersøkingar og vurderingar av behov for handverksprodukt og tenester i marknaden

4 veker, ca. 20 skuletimar (minimum 15 skuletimar til sjølve oppgåva)

Presentere, grunngi og argumentere for eigne produkt, tenester og produksjonsprosessar med tanke på marknadsføring og sal

Teori

Dokumentasjon 

Oppgåver

2 veker, ca. 10 skuletimar (minimum 5 skuletimar til "mappe" oppgåva)

Dokumentere og kvalitetssikre eigen produksjon og kompetanse på ein formålstenleg måte

1 veke, ca. 5 skuletimar (minimum 3 skuletimar til skriftleg arbeid).

 

Denne oppgåva kan ein godt gjere fleire gangar i løpet av skuleåret, med ulike produkt.

Reflektere over og vurdere eige og andre sine arbeid som grunnlag for å tolke trendar og finne fram til eigne utviklingsbehov

Tverrfagleg oppgåve (FYR) i

norsk og kvalitet og dokumentasjon

Teori

Marknadsføring og sal 

Oppgåve

Profilering av eget produkt 

Norsk: ca. 6 skuletimar

Kvalitet og dokumentasjon: ca. 15 skuletimar.

Sjå oppgåvetekst.

 

 

1,5 veke, ca. 7 skuletimar (ca. 5 skuletimar til sjølve oppgåva)

Dokumentere og kvalitetssikre eigen produksjon og kompetanse på ein formålstenleg måte

2 veker.

 

Denne oppgåva passar godt som tverrfagleg oppgåve ilag med for eksempel norsk.

 

Beskrive kultur- og handverkshistorie, tradisjonar, organisering og særpreg i nokre yrke innan design og handverk

Teori

Priskalkyle 

Oppgåve

1 veke, ca. 5 skuletimar

Berekne pris på materiale, produkt og tenester

3 veker, ca. 15 skuletimar inkludert vising av film.

Bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med behov knytte til yrket

1,5 veker, ca. 7 skuletimar

 Dokumentere og kvalitetssikre eigen produksjon og kompetanse på ein formålstenleg måte

1 veke, ca. 5 skuletimar

 Bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med behov knytte til yrket

Konkretisering av kompetansemål i kvalitet og dokumentasjon