Oppgåve: Arbeidsoppdrag

Den lågaste prisen på kort sikt

Publisert: 02.02.2015, Oppdatert: 05.03.2017
Kaféarbeider bak disken

Med bidragsmetoden kan vi rekne ut den lågaste prisen det er forsvarleg å bruke. Her kjem eit døme på korleis du kan gjere denne vurderinga.

Ei bedrift sel 9 000 einingar av eit produkt per år. Prisen inklusive mva. er 20,– kroner. Variable einingskostnader er 12,– kroner, og dei årlege faste kostnadene er 60 000,– kroner.

  1. Rekn ut dekningsbidrag per eining.
  2. Rekn ut det totale dekningsbidraget.
  3. Kva blir det årlege overskotet?
  4. Kva blir den lågaste prisen bedrifta kan ta på kort sikt?
Bruk gjerne Kalkyler i Excel når du løyser oppgåva. Grunngje svaret.

 

Oppgåver

Aktuelt stoff for

Relatert innhald

Generelt