Fagstoff

Regionalt

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Regionale transportar gir moglegheit for andre transportmåtar som bane og sjø i tillegg til veg. EU ønskjer at ein skal nytte sjø også i nærtransport, men det må vurderast ut frå tilhøva på kvar enkelt stad og dessutan dei transporttekniske eigenskapane til godset.

Tog blir ofte nytta i regionale transportoppdrag.Tog blir ofte nytta i regionale transportoppdrag.
Fotograf: Helge Sunde