Fagstoff

Tømmer og trevirke

Publisert: 04.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Tømmer er uforedla trevirke som blir brukt av sagbruk og i papirindustrien. Intransport frå skogen skjer anten direkte med tømmerbilar, eller så blir tømmeret sendt vidare med bane og skip. Skipstransport av tømmer blir særleg nytta ved import, det vil seie frå utlandet og inn til Noreg. Tilarbeidd trevirke blir til bygningsmaterialar som blir selde i Noreg eller ekporterte til utlandet. Bil og bane er vanlege transportmiddel, og no kan ein nytte flak – som er ein lastberar som har stakar i staden for vegger og tak. I vegstransporten blir det kravd midtstakar.

Tømmertransport.Tømmertransport.
Fotograf: Tore Wuttudal