Hopp til innhald

Vitamin E

Vitamin E gjer at kroppen utnyttar vitamin A betre, og det har truleg innverknad på produksjonen av kjønnshormon også. Når vi får i oss mykje fleirumetta feitt, aukar behovet for vitamin E. Dette er vanlegvis ikkje noko problem ettersom dei to næringsstoffa finst i dei same matvarene.

Det er først og fremst for tidleg fødde barn og personar med sjukdommar som gir dårleg opptak frå tarmen, som får vitamin E-mangel. Mangelen kan føre til svakare musklar og nedsett smerte- og berøringsfølelse.

Mange forskarar trur også at mangel på vitamin E kan føre til at personar som er disponerte for Alzheimers sjukdom, utviklar denne sjukdommen raskare. Faren for at ein får biverknader av for høge dosar E-vitamin, er liten, men enkelte kan bli plaga med luft i magen, kvalme og diaré.

Gode kjelder til vitamin E er mjuke margarinar, sammale mjøl og brød, vegetabilske oljer, nøtter og tran. Vitamin E oksiderer svært lett, særleg ved oppvarming og kontakt med lys og luft, og det blir raskt øydelagt ved djupfrysing.