Hopp til innhald

Eksempel på kromosommutasjon

Downs syndrom (trisomi 21) er eit eksempel på kromosommutasjon. Her har det blitt tre kromosom i staden for eitt par av kromosom nummer 21.

Når kromosomtalet skal halverast og kjønnsceller dannast, hender det at ein proteintråd ryk slik at begge kromosoma i eit par blir med til den eine sida. Hos mennesket vil då dei to kjønnscellene som blir danna, få høvesvis 22 og 24 kromosom i staden for at dei deler likt og får 23 kromosom kvar.

Trisomi 21 / Downs syndrom

Downs syndrom er eit eksempel på ein kromosommutasjon der ei kjønnscelle med to eksemplar av kromosom nr. 21 har smelta saman med ei ordinær kjønnscelle, slik at det til samen blei tre eksemplar av kromosom nr. 21.
Downs syndrom blir derfor kalla trisomi 21.
Sjå lenkjer til fleire eksempel på syndrom som skuldast feil kromosomtal.