Hopp til innhald

Løysingsforslag – sola som energikjelde

  1. Ein solfangar utnyttar energien i sola til å varme opp vatn (og i enkelte tilfelle til å produsere elektrisitet). Solceller blir brukt for å produsere elektrisitet frå energien i sollyset.

  2. Ein solfangar består av eit røyrsystem som inneheld ei væske som sirkulerer rundt. Væska blir varma opp i utedelen av solfangaren. Denne består av eit deksel av glas som slepp solenergien inn, samtidig som den held tilbake mykje av varmeenergien som blir danna. Botnen av utedelen har ein mørk farge, slik at så mykje av solenergien som mogleg blir teke opp. I tillegg er botnen godt isolert. Væska i røyrsystemet vil bli varma opp, før den blir leigd tilbake til innsida av huset og gjennom ein varmtvasstank. I varmtvasstanken gir væska frå solfangaren varmenergi til vatnet i varmtvasstanken, som soleis blir varma opp. Til slutt blir den avkjølte væska frå solfangaren leigd tilbake til utedelen for å bli varma opp på nytt.

  3. Fargen på ein solfangar har noko å seie for kor mykje energi som blir teke opp. Ein solfangar med mørk botn vil absorbere meir av solenergien enn om botnen var kvit. Energi som blir absorbert av solfangaren, gjer at temperaturen aukar, dermed vil væska som sirkulerer i solfangarar lettare bli varma opp når botnen er mørk.

  4. Når væska som sirkulerer i solfangaren har teke opp energi frå sola, går det meste av denne energien til vatnet i ein varmtvasstank. Vatn held godt på denne varmen, og når vatnet først har blitt varma opp, vil det halde seg varmt i lang tid. Dermed kan vi ha tilgang til varmt vatn, sjølv om sola ikkje skin akkurat når vi skal bruke varmtvatnet.

  5. Ei solcelle er bygd opp av to plater med silisium som ligg inntil kvarandre. Når sola skin på solcella, vil det bli slått laus elektroner. Elektrona hopar seg opp i den øvste plata, og må bli leigd tilbake til den nedste plata gjennom ein leidning. Når elektrona blir leigd gjennom leidningen, får vi straum. Straumen kan bli brukt til å drive elektriske apparat.

  6. Når verknadsgraden er 20 %, betyr det at 20 % av solenergien som treffer solcellepanelet, blir gjort om til energi som vi kan bruke.

  7. Den solenergien som solcella ikkje gjer om til elektrisitet, blir i all hovudsak til varmeenergi som strålar ut i omgjevnadane.

  8. Solceller blir brukt til å produsere elektrisitet. Om vi lagrar elektrisiteten som solcella produserer på eit batteri, har vi også tilgang til straum når det ikkje er sol.