Hopp til innhold

 1. Home
 2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
 3. KulturforståelseChevronRight
 4. KulturbegrepetChevronRight
 5. Fokusgruppeintervju om norsk kulturChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Fokusgruppeintervju om norsk kultur

I denne oppgaven får du et praktisk arbeidsoppdrag! Du skal finne ut hva folk assosierer og tenker om norsk kultur. Det skal du gjøre gjennom å foreta fokusgruppeintervju, du skal bearbeide og analysere dataene dine, og til slutt presentere funnene dine.

Gruppe mennesker som holder ark med spørsmålstegn foran ansikt. Foto
Hvem og hvor mange du skal ha med i en fokusgruppe, kommer an på forskningsspørsmålene dine.

Arbeidsoppdrag: fokusgrupper norsk kultur.

Arbeidsoppdraget kan gjennomføres individuelt, men det passer godt som gruppearbeid. Målet med arbeidsoppdraget er å lære noe om både metode og norsk kultur.

Selv om du ikke gjennomfører en fullstendig analyse, får du en innføring i de ulike fasene i fokusgruppeintervju som metode.

Dette arbeidsoppdraget tar utgangspunkt i "Lathund för fokusgruppanvändare", (Wibeck 2000,130-132).Du kan lese mer om fokusgrupper i fagartikkelen Fokusgrupper og fokusgruppeintervju.

Før du går i gang:

 • Norsk kultur er et vidt tema. Formuler noen forskningsspørsmål eller en hypotese. Vær konkret og tydelig på hva du ønsker få vite noe om.
 • Lag en tidsramme for de ulike fasene i arbeidsoppdraget: planlegging/forberedelse, gjennomføring av intervjuene, bearbeiding av data og presentasjon av funn. Hvis dere jobber i gruppe: avklar ansvarsområder.
 • Skal intervjuet ditt være strukturert eller ustrukturert? Lag en intervjuguide.
 • Skal det være en eller flere grupper, hvor mange deltagere trenger du til gruppa/gruppene, og hvordan skal du rekruttere deltakere?
 • Hvordan skal sammensetninga av deltakere være for at du skal få belyst forskningsspørsmålene dine best mulig?
 • Når du har funnet deltakere: avtal tid og sted. Velg om du skal ta notater, spille inn lydfil, eller kanskje kombinere dette.

Når du foretar intervjuet:

 • Kontroller at alt utstyr fungerer. Det er fint om deltakerne er plassert slik at alle ser og hører hverandre.
 • Ønsk deltakerne velkommen, og husk å takke dem for at de kan delta! Forklar hva som skal skje, hva som er tema og hva spørsmålene handler om. Vær tydelig på at alle synspunkter er velkomne, og at deltakerne skal samtale med hverandre, ikke med deg. Du leder samtalen, men har en passiv rolle utover det. Det er deres meninger, tanker og refleksjoner du "samler inn", ikke dine egne!
 • Følg med at alle får snakke, det kan være nødvendig å styre samtalen slik at alle får delta.

Etter gjennomføring av fokusgruppeintervjuet:

 • Datamaterialet må bearbeides, fortrinnsvis gjennom å transkribere intervjuet.
 • Analyse av funnene (dataene): Er det noe som går igjen i utsagnene fra deltakerne? Er det noe som skiller seg ut? Forsøk å lage "bolker" som sammenfatter og skiller de ulike meningene som er kommet til uttrykk. Er det noen form for mønster som trer fram, som sier noe om norsk kultur og som er med på å svare på forskningsspørsmålene/hypotesen din?
 • Evaluer gjennomføringa av arbeidsoppdraget i form av egenvurdering, og vurder også om du har ivaretatt etiske retningslinjer underveis. Ta med hva du tenker om validitet, reliabilitet og generaliserbarhet når man jobber med fokusgrupper.
 • Presenter funnene dine, enten som en muntlig presentasjon eller en skriftlig rapport. Hva fant du ut? Ta med egenvurderinga, eller en kortversjon av den.

Nyttige begreper når du skal presentere funnene dine, avhengig av forskningsspørsmål/hypotese:

 • kultur, subkultur, delkultur, hovedkultur, majoritetskultur
 • kulturell identitet, multikulturell
 • etnosentrisme, kulturrelativisme, stereotypier

Litteraturliste


Wibeck, Victoria (2000): Fokusgrupper. Lund: Studentlitteratur.

Læringsressurser

Kulturbegrepet