Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Den unge biologenChevronRight
  4. Feltarbeid – for- og etterarbeidChevronRight
  5. Eksempler på feltarbeid i flere miljøerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Eksempler på feltarbeid i flere miljøer

Hvor man gjennomfører feltarbeidet er opp til hver enkelt klasse med tanke på hva som er mest hensiktsmessig. Hvor er det naturlig å dra, og hva er det naturlig å undersøke? Velger man å kartlegge ett økosystem grundig, eller velger man å studere enkeltprosesser og arter i ulike biotoper?


En mann registrerer planter som vokser innen for en rute på en kvadratmeter.

Innsjø

Tre personer i en båt. De trekker garn. Foto.
Garnsetting til prøvefiske en tidlig morgen.

Hvis man velger innsjø som ekskursjonsområde, kan det også være naturlig å studere vegetasjon og jordsmonn i terrenget rundt vannet. Det vil gi en helhetsforståelse og et godt grunnlag for å forstå artsutvalget og de abiotiske forholdene som organismene i vannet er tilpasset.

Prøvefiske er tidkrevende, men gir muligheter til å vurdere oppvekstvilkårene, K-faktor, om vannet er "overbefolket" og mye mer.

Fjære

Her er det naturlig å studere ulike biotoper i strandsonen på land, i tillegg til livet i vannet. Hvilke fellestrekk og tilpasninger finner vi hos planter som kan vokse på en strandeng, eller hos dyr som lever med bølgeslag og varierende vannstand? Se forslag til mange aktiviteter under feltarbeid i fjæra.

Fjellet

Mange bilder av lyng i et oppslagsverk. Illustrasjon.
Lyngbilder som brukes i lyngnøkkelen.

Biotoper som rabb, myr, snøleie, lynghei og fjellbjørkeskog byr på tøffe miljøfaktorer som krever god tilpasning fra de organismene som lever der. I dette sårbare økosystemet kan man studere tilpasninger hos enkelte organismer, og man kan se hvordan artsutvalget er styrt av miljøfaktorene i ulike habitater og nisjer.
Se forslag til mange aktiviteter under feltarbeid på fjellet.
Se oppslagsverket Lyngnøkkel i PDF-format.

Filer

Elv

To ungdommer jobber med feltarbeid i ei elv. Foto.
Bonitering av elv

Livet i elva er påvirket av nedbør og avrenning fra hele nedslagsfeltet. Organismer som lever i elva, må derfor tåle stadige variasjoner i vannstand, strøm, næringstilgang og temperatur. Laks, ørret og elvemusling er eksempler på organismer som har ulike preferanser og tilpasninger til substratstørrelse, strøm og vanndybde. Livssykluser og vandringer mellom ulike biotoper er også interessant for hovedområdet ”Funksjon og tilpasning”.

Skog

Ved å sammenligne bygningstrekk og tilpasninger hos arter i løvskog, granskog og på hogstflater får man innsikt i den variasjonen som finnes i ulike habitater og nisjer. Metoder som ruteanalyse og linjeanalyse kan brukes til å tallfeste forekomster i de ulike miljøene. Ved å følge det samme området høst, vinter og vår kan man se flere typer av tilpasninger og registrere hvordan artsutvalget varierer med årstiden i samme område. Man kan også se på jordprofiler, sette ut insektfeller og studere spor og sportegn for å se hvilke dyr som lever i de ulike skogstypene.

Myr

To personer går over ei rød myr. Foto.
På vei til hytta etter en lang og fin dag i felten.

Mye vann, lav temperatur, lav pH-verdi og mangel på oksygen stiller spesielle krav til arter som skal vokse på myra. Torvmosens utskilling av sphagnan (bakteriedrepende), evne til å holde på vann, konserverende og torvbyggende egenskaper er verdt et studium.

Man kan finne kjøttetende planter som er tilpasset næringsfattige forhold, og planter med luftstengler som tåler å stå i vann. Tuer og høljer har svært ulikt artsutvalg. Ved å sammenligne disse (gjerne med rute- eller linjeanalyse) kan man se hvordan biologisk mangfold henger sammen med variasjon i habitater og nisjer.

Lyng og lyngnøkkel

Læringsressurser

Feltarbeid – for- og etterarbeid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter