Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. Feltarbeid – for- og etterarbeidChevronRight
 5. Feltarbeid i biologiChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Feltarbeid i biologi

Feltarbeid er viktig for at elever i biologi skal kunne forstå sammenhenger i naturen. Elevene skal få kjennskap til abiotiske og biotiske miljøfaktorer ved å anvende ulike feltmetoder, og på den måten kombinere teori og praksis. Mange opplever feltarbeidet som faglig motiverende.

Elev som titterpå fugl i teleskop. Foto

Feltarbeid

Under feltarbeidet får du et raskt, spennende og intenst innblikk i faget biologi, men det er mye som må forberedes og planlegges før klassen skal ut i felt. Det er positivt både for motivasjonen og forståelsen at de som skal gjennomføre undersøkelsene får være med på å planlegge, prioritere og fordele ansvarsområder.

Under feltarbeidet får du brukt biologiske arbeidsmetoder og tilegnet deg mye kunnskap gjennom praktisk arbeid. Erfaringer, registreringer og materiell som samles inn gir verdifullt grunnlag og inspirasjon for videre arbeid i gjennom skoleåret.

Hva vil du undersøke?

Jente blar i en flora. Foto.
Det er ofte bruk for oppslagsverk og nøkler til artsbestemming.

Artskunnskap og systematikk er sentralt for feltarbeidet i biologi 1. Du skal bruke biologiske arbeidsmetoder til å samle inn og kartlegge organismer. Disse skal du sammenligne og artsbestemme ved hjelp av kunnskaper fra systematikken. Da trenger du oppslagsverk og nøkler til dette arbeidet.

Vi kan kartlegge hele økosystemer og se på sammenhenger (variasjon og tilpasninger), eller vi kan studere enkeltprosesser og arter i ulike biotoper.

Typer undersøkelser og organisering

Uansett hvilket ekskursjonsområde vi velger, er det mange undersøkelser og kartlegginger som kan gjøres. Alle trenger ikke å gjøre det samme. Når fysiske målinger eller andre oppgaver er tidkrevende eller krever at man lærer seg prosedyrer og bruk av utstyr, kan det være nødvendig å fordele ansvarsområder. Noen av undersøkelsene kan fordeles mellom grupper som i etterkant deler sine erfaringer og sin rapport med alle. Det er viktig å avtale hvordan kunnskap og erfaringer skal deles i etterkant.


Forberedelser og etterarbeid

 • Kart med fargekoder. Illustrasjon.
  Bonitetskart.

  Når ekskursjonsområdet er valgt og tidsrammen er klar, kan tidsskjemaer for de ulike aktivitetene settes opp.

 • Ansvarsfordeling: utstyr og målemetoder/undersøkelser
 • Utstyr: klargjøring og kalibrering av utstyr
 • Lære bruk av utstyr og oppslagsverk (innføring i systematikk)
 • Rapportskriving: avtale hvordan resultater og vurderinger skal dokumenteres og presenteres
 • Kart:
  Forstudier av ekskursjonsområdet på digitale kart kan gi mye nyttig informasjon om bonitet, høyde over havet, helling, berggrunn, avrenning, påvirkning med mer. I etterkant kan vi legge inn informasjon om funn under feltarbeidet. Kartet kan inngå i feltrapporten som en del av dokumentasjonen.
  Bilder som blir tatt med mobiltelefonen, kan også geotagges.
 • Overnatting, bespisning og transport
 • To elever studerer plankton i stereolupe. Foto.
  Lommelykt og stereolupe gjør det mulig å studere smådyr og plankton mens prøvene ennå er ferske, selv uten elektrisitet.

  Objektsamling er ikke lenger et krav i læreplanen, men du må tilegne deg kunnskap om arter fra ulike habitater og kunne klassifisering. Arbeid med objektsamling i forbindelse med feltarbeidet er derfor en nyttig arbeidsmetode for å oppnå disse kompetansemålene.

 • Etterarbeid: Jordprøver, planktontrekk, planter, insekter med mer kan være gjenstand for videre studier og klassifisering etter at vi har kommet tilbake til skolen. Rapportskriving, presentasjoner og objektsamling er også en del av det etterarbeidet som følger med feltarbeidet.

Nyttige ressurser:

Læringsressurser

Feltarbeid – for- og etterarbeid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter