Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Den unge biologenChevronRight
  4. Feltarbeid – for- og etterarbeidChevronRight
  5. Metoder for å fange smådyrChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Metoder for å fange smådyr

Det finnes et yrende liv av ulike smådyr både på bakken, i busker og trær og flygende i lufta. Det er ikke alltid like lett å se dem, men det finnes en rekke metoder som gjør at smådyrene blir lettere å finne, fange og observere.

Mann som samler inn insekter i et tre. Foto.

Utstyr til fangsten

Oppslagsverk, pinsett, kniv, glass og lupe. Foto.

Når vi skal ut og se på smådyr, er det mye forskjellig utstyr som kan være greit å ha med for at jobben skal bli lettere. Dette kan være pinsetter, luper, bokser og glass til oppbevaring (dramsglass), kniver og bestemmelseslitteratur. I tillegg har vi her beskrevet ulike metoder for innsamling som vi kan bruke:

Insektsuger (aspirator)

Hjemmelaget insektsuger.
Hjemmelaget insektsuger

Insektsuger kan være greit å bruke for å samle inn små insekter som kan være vanskelige å ta opp med fingrene eller med pinsett. En enkel insektsuger kan lages ved hjelp av et glass med kork. I korken bores det to hull, og gjennom disse hullene plasseres to gummislanger. I enden av den slangen det suges i, kan det være lurt å feste et gasbind slik at dyrene ikke blir med inn i munnen.

Banking på greiner og stammer

Mange smådyr lever i busker og trær. Ved å legge en hvit duk under busker og trær for deretter å banke, slå og riste på greiner og stamme vil du få dyrene til å falle ned og bli lett synlig på det hvite underlaget. De dyrene som faller ned, kan plukkes opp med pinsett eller insektsuger og eventuelt plasseres i glass.

Mann med insektsuger høyt oppe i et tre. Foto.
Insektsugere kan vi bruke til å fange insekter som befinner seg under bark og mose.

Under bark og stein

Løft på steiner, greiner og stammer som ligger på bakken. Det er mange dyr som lever og finner skjul under disse. På døde trær og stubber kan vi finne smådyr ved å ta av bark og eventuelt skjære litt inn i selve veden. Smådyr som det er vanlig å finne i disse tilfellene, er biller, billelarver, skolopendere og skrukketroll.

Sålding

Sikt og hov over hverandre. Illustrasjon.
Såld for sikting av strø

Sålding er en metode vi kan bruke til å samle inn dyr som er lite aktive, og som befinner seg i strøfall, mose, gammelt løv etc. Såldet er utformet som en sylindrisk pose med en nettrist plassert omtrent midt i posen. På utsiden av posen er det to håndtak, ett som er festet til nettingristen, og ett i øvre kant av posen. Det innsamlede materialet legges på risten, og ved hjelp av håndtakene kan materialet ristes slik at smådyr faller gjennom og ned i såldposen. Dette innholdet kan tømmes på en hvit duk slik at innholdet blir mer synlig.

Utdriving (førnetrakt)

Førnetrakt
Førnetrakt

En annen måte som ofte blir brukt til å drive ut inaktive dyr som befinner seg i strøfall og jord, er utdriving ved hjelp av lys. Da blir materialet lagt på en rist, som er plassert i en trakt som fører ned i et glass med konserveringsvæske. Over materialet plasseres det en lampe, og når denne lyser, vil dyrene etter hvert trekke nedover og vekk fra lyset, inntil de faller gjennom nettingen og ned i glasset med konserveringsvæske. Denne formen for utdriving kombineres ofte med sålding ved at man legger materialet fra såldposen i denne trakten som så utsettes for lys.

Håver

Sommerfuglhåv. Beveg håven i et åttetallsmønster.

Håver er gode å ha når vi skal ut og samle mindre dyr, både de som flyr, og de som befinner seg i vegetasjonen. Det er to typer håver som er vanlige å bruke, nemlig sommerfuglhåv og slaghåv. Disse to typene har forskjellig utforming og brukes på ulike måter. Men dersom vi bare skal ha med én håvtype, er det mest hensiktsmessig å velge en slaghåv.

Håvter som brukes til fangst av smådyr

Feller

Kopp gravd ned i jorda. Regnskydd over. Foto.
Barberfelle som er satt ut i en eng

Feller egner seg godt til å fange aktive insekter. Det finnes mange typer feller, noen som egner seg til å fange aktive smådyr på bakken, og andre for å fange dem som flyr i lufta.

Feller som brukes til fangst av smådyr

Læringsressurser

Feltarbeid – for- og etterarbeid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter