Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Grupper og kommunikasjonChevronRight
 4. Helse ChevronRight
 5. Forebyggende helsearbeid blant barn og unge ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forebyggende helsearbeid blant barn og unge

I Vg1 helse- og oppvekstfag lærte du om forebyggende helsearbeid. Her skal vi gå litt nærmere inn på forebyggende arbeid rettet mot barn og ungdom.

Matdisken i kantaina. Illustrasjon.
I kantinen
 • Forebygging betyr å fjerne eller begrense en uønsket utvikling, skade eller sykdom.
 • Forebyggende tiltak er det vi gjør for å redusere forhold som fører til uheldig utvikling, skade eller sykdom.

Forebyggende arbeid kan drives mot for eksempel:

 • Hele befolkningen, for eksempel ved å vaksinere, gi tannpleie, tilby tjenester på helsestasjon og gjennom informasjonsarbeid. Vaksiner er ett av flere tiltak i bekjempelsen av infeksjonssykdommer.
 • Personer eller grupper som er risikoutsatt. Eksempel på dette kan være å vaksinere russen, og å gi informasjon om hvilke skadevirkninger røyking og rus kan gi, til elever på ungdomsskolen.
 • Individer eller grupper som har det problematisk. Hovedhensikten er da å forebygge at situasjonen forverrer seg. Eksempel på dette kan være støttekontakt til psykisk syke barn eller gratis sprøyter til narkomane.
Mange ungdommer står i flere rekker vendt mot kamera. foto.

Det finnes en rekke områder der vi ønsker å forebygge skader og sykdom hos barn. Både myndighetene og frivillige organisasjoner har laget en rekke holdningsskapende opplegg for barn og unge. Ett eksempel er «Fri», et program som har som mål å få barn og unge til ikke å røyke.

Mens barna er små, kan du som voksen ta avgjørelser som virker forebyggende. For eksempel kan du sørge for at barna ikke får sykle uten hjelm. Etterhvert som barna blir eldre, vil de i stadig større grad ta egne valg, og av og til må man også respektere at ungdom tar valg som ikke er bra for dem. Det er da viktig at dette valget likevel blir tatt på bakgrunn av kunnskap.

Eksempel

Selv om det finnes mye informasjon om røyking, begynner noen barn og unge å røyke. Når barn og unge tar valg som ikke er bra for helsa, er det ofte lurt å snakke med den det gjelder, og eventuelt foreldrene. Kan barnet eller ungdommen veiledes bort fra denne aktiviteten? Vet han eller hun om hvilke konsekvenser handlingen vil gi?

Retten til å påvirke andre menneskers atferd er et tilbakevendende dilemma i forebygging. Sentrale prinsipper er å unngå skader, vise respekt for den enkelte og oppnå fordelingsmessig rettferdighet.
(Kilde: Forebygging.no)

Kan man forebygge psykiske problemer?

Forebygging kan drives på en rekke områder, for eksempel ved

 • å lære barna å bruke hjelm når de aker, sykler og lignende
 • å ikke la barna sykle til skolen før de er ti år
 • å lære barn og unge å bruke bilbelte
 • å gi barna positive tilbakemeldinger når de gjør noe som er bra for helsa, for eksempel når de vasker hendene før måltider
 • å gi barna gode alternativer for å ivareta helsa si, for eksempel
  • sunne alternativer til usunn mat
  • aktiviteter som kan være alternativ til å ruse seg
 • å lære barn og unge om skader man kan få av å bruke tobakk og rusmidler
 • å lære barna om sunt kosthold og fysisk aktivitet
 • å hjelpe barn og unge til å opparbeide seg et godt nettverk
 • å lære barna å svømme
 • å gi barn og unge gode vaner som ivaretar fysisk, psykisk og sosial helse
 • å drive holdningsskapende kampanjer
 • å hjelpe barnet med å komme seg til lege, rådgiver, helsesøster eller andre når de har behov for faglig hjelp
 • å gi barna informasjon om helse og livsstil så tidlig som mulig
 • å legge til rette miljøet slik at det er enkelt å ivareta helsa si
 • å sette grenser som hjelper barna med å utvikle gode vaner, for eksempel kan et barn som er svært glad i å spille PC-spill, få en tidsramme til dette

Utfordringer til deg

 1. Hva er forebygging?
 2. Hvorfor er forebygging så viktig?
 3. Gi eksempler på forebyggende tiltak du som barne- og ungdomsarbeider kan gjennomføre.
 4. Se på bildet «Ungdommer». Kan man gjøre forebyggende arbeid knyttet til barn og unges selvbilde og psykiske helse?
 5. Ta utgangspunkt i bildet «I kantinen». Skriv en fagtekst med tittelen «Det er ikke alltid like lett å drive forebyggende arbeid».
 6. Hvem har ansvaret for forebyggende arbeid blant barn og ungdom?
 7. Hva er din rolle i det forebyggende arbeidet?
 8. Gå til fristedet.no. Hvordan kan slike sider brukes i det forebyggende arbeidet?
 9. Hvilke infeksjonssykdommer vaksinerer vi mot? Søk på Internett.
 10. Noen foreldre er usikre på om de skal vaksinere barna sine, mens andre ikke setter spørsmålstegn ved behovet for vaksiner i det hele tatt. Prøv å finne ut hva som kan tale for å vaksinere barn, og hva som kan være motforestillinger mot at alle barn skal vaksineres. Snakk gjerne med en helsesøster du kjenner, eller søk på Internett.

Læringsressurser

Helse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter