Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Priskalkyle

Å sette korrekt pris på en vare eller tjeneste er en utfordring. Mange nyetablerte håndverkere har en tendens til å sette prisen på produktene sine for lavt. Andre klarer å prise seg ut av markedet. Her skal du lære hvordan du kan sette opp en priskalkyle.

Kvinne med kalkulator. Foto.

Selvkostkalkyle og bidragskalkyle

Grovt sett er det to måter å lage en priskalkyle på. Den ene kaller vi selvkostkalkylen, og der regner vi ut hva varen må koste for at vi skal få dekket alle våre kostnader og en viss fortjeneste. Den andre kalkylen kaller vi bidragsmetoden. Her ser vi på den optimale prisen i markedet. I et marked med priselastisitet vil det normalt være slik at økt pris gjør at færre varer blir solgt. Den optimale prisen er derfor den som gir oss det høyeste bidraget når vi multipliserer pris med antall solgte enheter.

En selvkostkalkyle setter vi opp slik:

Varekostnad+Indirekte kostnad=Selvkost+Fortjeneste=Salgspris eks. mva.

I varekostnaden ligger alle kostnader forbundet med produksjon av varen fram til den ligger på lager. For en håndverker vil det i hovedsak være samlede materialkostnader inkludert frakt, toll, etc. For de fleste vil det være naturlig å også legge timekostnaden til selve framstillingen av produktet hit.

De indirekte kostnader er løpende kostnader som ikke har noen direkte tilknytning til framstilling av varen. Eksempler på dette er husleie, strøm, lønn til ansatte i butikk, telefonutgifter, markedsføringskostnader etc. Når vi summerer varekostnad og indirekte kostnader får vi selvkost. På dette legges en viss fortjeneste.

En bidragskalkyle setter vi opp slik:

Varekostnad+Avanse=Salgspris eks. mva.

Varekostnaden er i likhet med selvkostkalkylen alle kostnader forbundet med å få varen på lager. Den avansen som her legges til som prosent av varekostnaden, skal både dekke alle indirekte kostnader og fortjeneste. Denne avansen regner vi ut på grunnlag av de budsjett-tallene som legges til grunn for virksomheten. Bidragskalkylen kan også benyttes til å finne til hvilken minimumspris varen kan selges til dersom salget skulle svikte på grunn av for høy pris, og vi bare får dekket selve varekostnaden.

Læringsressurser