Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PrisingChevronRight
  4. Prising av hel konteinerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Prising av hel konteiner

Her lærer du om prising av hele konteinere.

En konteiner blir lastet på en trailer.
En konteiner blir lastet på en trailer.

Transportkjøpere som kjøper konteinertransporter, beslaglegger hele transportørens transportkapasitet for hvert enkelt oppdrag. Transportøren kan da ikke fordele kostnadene på mange transportkjøpere. For å prissette et konteineroppdrag må transportøren kalkulere kostnadene sine. Dette kan gjøres ved hjelp av en selvkostkalkyle. Man beregner da summen av faste og variable kostnader og legger til en fortjeneste.

Faste kostnader (lønn og sosiale kostnader, forsikring, årsavgift, vektårsavgift, renter og avdrag, avskrivninger)
+Variable kostnader (diesel, gummi, olje, service)
+Fortjeneste
=Pris

Tabell: Selvkostkalkyle

Faste kostnader er kostnader som transportøren ikke kan kvitte seg med på kort sikt. Eksempler er kostnader til bygninger, maskiner, forsikringer og lønn til ansatte. Variable kostnader er kostnader som påløper for hvert oppdrag et transportselskap påtar seg, for eksempel drivstoffutgifter, dekkslitasje, vedlikeholdsutgifter og utgifter til rengjøring med mer. Her er det viktig å få med alle kostnadskomponentene. I tillegg kan det være slik at et enkeltoppdrag medfører særkostnader(ferje-, bro- eller bompenger).

For å kunne kalkulere et oppdrag må vi regne ut kostnadene per kilometer. Når vi kjenner lengden av et nytt oppdrag, trenger vi bare å multiplisere kilometerkostnaden med lengden i kilometer. Vi sier at vi ønsker å finne faste og variable enhetskostnader. Faste enhetskostnader finner vi ved å ta faste årlige kostnader og dele på årlig utkjørt distanse per bil.

Eksemplet nedenfor viser at årlig utkjørt distanse per bil påvirker de faste enhetskostnadene sterkt. For å få en riktig kalkyle må vi derfor anslå årlig utkjørt distanse per bil så godt det lar seg gjøre. Ellers kan kalkylen vår bli feil.

Sum faste kostnader per år (kr)
Årlig kjørelengde per bil (km)
Faste enhetskostnader per bil (kr)
900 00020 00045,00
900 00040 00022,50
900 00060 00015,00
900 00080 00011,25
900 000100 0009,00

Tabell: Faste enhetskostnader som funksjon av årlig utkjørt distanse

Slik kan faste enhetskostnader som funksjon av årlig utkjørt distanse kan framstilles grafisk.
Slik kan faste enhetskostnader som funksjon av årlig utkjørt distanse kan framstilles grafisk.

Variable enhetskostnader må transportørene regne seg fram til ved hjelp av sine egne regnskapstall – drivstoffkostnader per kilometer avhenger for eksempel av motorkraft.

Læringsressurser

Prising