Hopp til innhold

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. Vegtransport av farlig godsChevronRight
 4. Ansvarsforhold ved farlig godsChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Ansvarsforhold ved farlig gods

Anvarsforholdet ved transport av farlig gods gjelder både for avsender, eier av kjøretøy, sjåfør og andre som er involvert i behandlingen av det farlige godset.

Bakenden av veltet bil merket med brennbart, farlig gods. Utrykningskjøretøy og -personell i bakgrunnen.foto.
Utrykningskjøretøy og -personell ved veltet bil med brennbart, farlig gods.

Avsenderen

Avsenderen er blant annet ansvarlig for at

 • godset er klassifisert og tillatt å transportere
 • det er brukt godkjent emballasje
 • godset er forskriftsmessig merket
 • transportdokumentet (fraktbrevet) er fullstendig utfylt

Se 1.4.2.1 i del 1.
Avsenderen har plikt til å informere føreren om at det er farlig gods i lasten.

Eieren av kjøretøy og materiell

Eieren er blant annet ansvarlig for at

 • kjøretøyet er godkjent og i forskriftsmessig stand
 • det foreligger godkjenningsattest for kjøretøyet når dette kreves
 • føreren har ADR-kompetansebevis når dette kreves

Eieren av tanker, tankkonteinere, beholdere og IBC-er skal sørge for at de blir framstilt til periodisk kontroll i samsvar med ADR.

Sjåføren

Sjåførens ansvar er blant annet å

 • sørge for å ha ADR-kompetansebevis når det kreves
 • passe på at kjøretøyet er godkjent for de produktene som transporteres
 • kontrollere at kjøretøyet er utstyrt med verneutstyr og brannslokkingsapparat(er) i samsvar med forskriftene
 • følge ADR-regelverket ellers
 • kontrollere at trafikkuhellskort følger med transporten når slikt kort kreves, og gjøre seg kjent med innholdet i transportuhellskortet
 • overholde et eventuelt forbud mot samlasting på kjøretøy
 • avvise last dersom det er åpenbare mangler med emballasje, merking, dokumenter eller lignende
 • varsle lastebileieren dersom han blir oppmerksom på at transporten innebærer økt risiko eller ikke følger ADR-forskriftene
 • kontrollere at kjøretøyet ikke er overlastet
 • kontrollere at kjøretøyet til enhver tid er i forsvarlig og forskriftsmessig stand
 • se til at påbudt utstyr og merking er på plass
 • varsle brannvesenet (telefon 110) ved uhell
 • forsikre seg om at det fylles/tømmes riktig produkt og mengde ved fylling/tømming av tankkjøretøy
 • holde tankkjøretøyet under konstant oppsyn ved fylling og tømming

Selvfølgelig er førere også pålagt et stort ansvar når det gjelder å kjøre spesielt forsiktig og defensivt slik at transporten kan foregå på en forsvarlig måte.

Krav til andre

Regelverket stiller i tillegg krav til sikkerhetsrådgiver (se § 10 i den norske forskriften og 1.8.3 i del 1), generelle krav til transportør (se 1.4.2.2 i del 1), mottaker (se 1.4.2.3 i del 1), laster (se 1.4.3.1 i del 1), pakker (se 1.4.3.2 i del 1), fyller (se 1.4.3.3 i del 1) og tankkonteineroperatør / multimodal tankoperatør (se 1.4.3.4 i del 1).

Forsikringsselskapene regner transport av farlig gods som mer risikofylt enn ordinær transport. Det bør derfor tegnes tilleggsforsikring ved transport av farlig gods.

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter