Hopp til innhold

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. Lette kjøretøyChevronRight
 4. Forslag til vurderingskriterier i programfageneChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Forslag til vurderingskriterier i programfagene

Her finner du forslag til vurderingskriterier i programfag på VG1 Teknikk og industriell produksjon.

Rader med kryssbokser, noen med kryss i. foto.

Du kan laste ned vurderingskriteriene til din egen datamaskin eller vise dem direkte på denne siden. Bruk gjerne disse vurderingskriteriene som utgangpunkt for å utarbeide kriterier sammen med dine egne elever.

Last ned filer i DOCX- eller PDF-format:

Vis på denne siden:

Vurderingskriterier for læreplanmål i produksjon VG1 TIP

Når du har gjennomført en arbeidsoppgave, skal du vurdere ditt eget arbeid i samarbeid med lærer. Her er forslag til vurderingskriterier.

Rader med kryssbokser, noen med kryss i. foto.
Kompetansemål Kjennetegn på lav måloppnåelse
(karakter 2)
Kjennetegn på middels måloppnåelse
(karakter 3−4)
Kjennetegn på høy måloppnåelse
(karakter 5−6)
Velge utstyr og arbeidsmetoder ut fra arbeidsoppgaver, standarder og prosedyrer
Gjenkjenne og forklare bruken av de vanligste håndverktøyene og verktøymaskinene i faget
Kunne velge hensiktsmessig verktøy, utstyr, arbeidsmetoder og standarder ut fra arbeidsoppgave
Kunne velge hensiktsmessig verktøy, utstyr, arbeidsmetoder og standarder ut fra arbeidsoppgave samt begrunne valg av verktøy, utstyr, arbeidsmetoder og standarder
Velge og montere riktig verktøy og utstyr på en maskin i henhold til arbeidsoppgaver
Montere verktøy og utstyr på en maskin i henhold til enkle arbeidsbeskrivelser
Montere verktøy og utstyr på en maskin i henhold til ulike arbeidsbeskrivelser
Montere verktøy og utstyr på en maskin i henhold til sammensatte arbeidsbeskrivelser
Utføre arbeid etter regler for helse, miljø og sikkerhet og foreta risikovurderinger
Kunne velge riktig personlig verneutstyr ut fra de arbeidsoppgavene som skal utføres
Risikovurdere et arbeid og velge riktig verneutstyr ut fra dette
Risikovurdere et arbeid og ut fra risikovurderingen eliminere faremomenter slik at ulykker ikke skal forekomme
Stille inn, bruke og overvåke maskiner og enkle anlegg
Gjenkjenne maskiner og anlegg og bruken av disse
Kunne stille inn, bruke og overvåke maskiner og enkle anlegg
Kunne stille inn, bruke og overvåke sammensatte maskiner og enkle anlegg. Overvåke driften og produksjoner, vurdere produktet og eventuelt etterjustere maskinen eller anlegget
Velge sammenføyningsmetode og utføre sammenføyninger i henhold til arbeidsoppgaver og materialtype
Forklare de vanligste sammenføyningsmetodene
Beherske de vanligste sammenføyningsmetodene og velge sammenføyningsmetode ut fra materialer
Velge sammenføyningsmetode ut fra materialer. Begrunne sine valg og utføre sammenføyningen så delen tilfredsstiller produsentens krav
Bruke enkle simuleringsprogram til å beskrive helheten og sammenhengen i produksjonsprosesser
Finne fram og vise bruken av enkle simuleringsprogram
Forstå og bruke resultatet av enkle simuleringsprogram til å beskrive helheten og sammenhengen i produksjonsprosesser
Forstå og bruke enkle simuleringsprogram til å tolke resultatet samt beskrive helheten og sammenhengen i sammensatte produksjonsprosesser
Bearbeide materialer i henhold til arbeidsoppgaver
Velge bearbeidingsmetode for de vanligste materialene. Ha oversikt over de vanligste bearbeidingsmetodene
Velge, utføre, beskrive og forstå bruken av de vanligste bearbeidingsmetodene etter enkle arbeidsbeskrivelser og på bakgrunn av materialet i bruk
Velge, utføre, beskrive og forstå bruken av bearbeidingsmetoder etter sammensatte arbeidsbeskrivelser og på bakgrunn av materialet i bruk
Beskrive egenskapene og bruksområdene til materialene som er brukt i arbeidsoppgaver, og beskrive alternative materialvalg
Ha oversikt over de vanligste materialene, deres egenskaper og bruksområder
Beskrive de vanligste materialenes egenskaper og bruksområder. Forstå bruken av materialer til produksjon etter arbeidsbeskrivelser
Forstå bruken av materialer til produksjon etter sammensatte arbeidsbeskrivelser
Forklare hvordan kjemiske forbindelser og egenskaper virker inn på bruk, gjenbruk og oppbevaring av råstoffer og materialer
Ha oversikt over at materialer og produkter har kjemiske forbindelser og egenskaper, og at disse har innvirkning på bruk, gjenbruk og oppbevaring av råstoffer og materialer
Forklare hvordan kjemiske forbindelser og egenskaper påvirker råstoff og materialer gjennom ulike arbeidsoppgaver
Forklare hvordan kjemiske forbindelser og egenskaper påvirker råstoff og materialer gjennom sammensatte arbeidsoppgaver
Velge metoder og teknikker for overflatebehandling av ulike materialer og utføre behandlingen
Vite om de mest brukte metodene og teknikkene for overflatebehandlinger
Beskrive de mest brukte metodene og teknikkene for overflatebehandlinger og utføre behandlingen
Velge de riktige metodene og teknikkene for overflatebehandlinger ut fra materialet og bruksområde og utføre behandlingen
Bruke ergonomisk riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger Bruke de riktige arbeidsteknikkene og arbeidsstillingene Bruke riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger i utførelse av en arbeidsoppgave Bruke riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger i utførelse av en arbeidsoppgave. Finne gode løsninger for å unngå belastningsskader
Forklare sammenhengen mellom ergonomi, helse og effektivitet Vite hvorfor det er viktig å ta hensyn til god ergonomi Kunne forklare hvordan ergonomi påvirker helse og effektivitet Kunne forklare hvordan ergonomi påvirker helse og effektivitet og finne gode ergonomiske løsninger for å unngå negative konsekvenser for helse og effektivitet
Vurdere kostnader knyttet til en arbeidsoppgave Ha oversikt over de vanligste kostnadene knyttet til en arbeidsoppgave eller en produksjon Kunne gjennomføre og forklare beregninger av kostnader for enkle arbeidsoppgaver eller produksjoner Kunne beregne, forklare og vurdere kostnader for sammensatte arbeidsoppgaver eller produksjoner
Forklare gangen i en arbeidsoppgave fra idé til sluttprodukt
Forklare gangen i en arbeidsoppgave eller produksjonsprosess
Kunne forklare gangen i en arbeidsoppgave eller produksjonsprosess
Kunne forklare gangen i en sammensatt arbeidsoppgave eller produksjonsprosess. Kunne forklare hva som skjer i de forskjellige fasene/prosessene
Vurderingskriterier for læreplanmål i tekniske tjenester VG1 TIP
Kompetansemål Kjennetegn på lav måloppnåelse
(karakter 2)
Kjennetegn på middels måloppnåelse
(karakter 3−4)
Kjennetegn på høy måloppnåelse
(karakter 5−6)
Tolke og forklare
arbeidsoppgaver
Kunne lese og forstå en arbeidstegning eller en arbeidsbeskrivelse Kunne lese og forstå en arbeidstegning eller en arbeidsbeskrivelse,
tolke og forklare oppgaven
Kunne lese og forstå en arbeidstegning eller en arbeidsbeskrivelse, tolke og forklare oppgaven og sette opp en arbeidsplan
Bruke verktøy og utstyr i henhold til lover og forskrifter Gjøre rede for lover og forskrifter for de verktøyene og det utstyret du bruker Kunne tolke og forstå de lover og forskrifter som gjelder for de verktøyene og det utstyret du bruker Kunne tolke og forstå lover og forskrifter som gjelder for de verktøyene og det utstyret du bruker. Kunne bruke verktøy og utstyr i henhold til lover og forskrifter
Foreta risikovurderinger med tanke på helse, miljø og sikkerhet Vite om HMS-regler og kunne påpeke faremomenter som kan skape arbeidsulykker og skader på personer og utstyr Kunne utføre et arbeid etter HMS-regler og kunne påpeke og forebygge faremomenter, arbeidsulykker og skader på personer og utstyr Utføre arbeidsoppgaver etter regler for HMS og foreta risikovurderinger med tanke på yrkesskader og miljø
Velge riktig håndverktøy og utstyr for service, vedlikehold og reparasjoner Forklare bruken av de vanligste håndverktøyene og det vanligste utstyret Kunne velge hensiktsmessig håndverktøy og utstyr ut fra arbeidsoppgaven Kunne velge hensiktsmessig håndverktøy og utstyr ut fra arbeidsoppgaven. Kunne begrunne valg av verktøy, utstyr, komponenter og arbeidsmetoder
Velge riktig måleverktøy etter arbeidsoppgavene Gjøre rede for de måleverktøyene som kan være aktuelle til ulike oppgaver Velge riktig måleverktøy til ulike arbeidsoppgaver Velge riktig måleverktøy til sammensatte arbeidsoppgaver. Vurdere måleresultatet i forhold til arbeidsoppgaven
Demontere og montere maskinelementer og utstyr som er relevant for arbeidsoppgaver Gjøre rede for de maskinelementer og det utstyret som er relevant for arbeidsoppgaven Demontere og montere maskinelementer/maskiner etter ulike arbeidsoppgaver Demontere og montere maskinelementer/maskiner etter sammensatte arbeidsoppgaver og forklare komponentenes oppbygning og virkemåte
Måle trykk, temperatur og mengde i en arbeidsoppgave og vurdere måleresultatet Vite om de ulike måleinstrumentene og hvordan trykk, temperatur og mengde måles Kunne gjennomføre de nødvendige målingene i en arbeidsoppgave Kunne gjennomføre de ulike målingene i en arbeidsoppgave. Kunne vurdere måleresultatet og foreta eventuelle justeringer
Kople opp og teste enkle styringssystemer basert på hydraulikk og pneumatikk Vite om komponentene i enkle styringssystemer Kunne kople opp, forstå og teste enkle styringssystemer Kunne kople opp, forstå og teste enkle styringssystemer. Kunne forklare oppbygning av og virkemåten til komponenter og begrunne valgene for å kople opp og teste enkle styringssystemer
Måle grunnleggende elektriske størrelser som inngår i arbeidsoppgaver, og vurdere måleresultatet Gjøre rede for de ulike måleinstrumentene og hvordan elektriske størrelser måles Kunne måle grunnleggende elektriske størrelser i en arbeidsoppgave Kunne måle grunnleggende elektriske størrelser i en arbeidsoppgave. Kunne vurdere måleresultatet og foreta eventuelle justeringer
Planlegge og gjennomføre forebyggende vedlikehold på maskiner og utstyr Finne fram til og lese serviceinstruksjoner i en reparasjonshåndbok eller liknende Kunne utføre periodisk og forebyggende vedlikehold av maskiner og utstyr i henhold til instruksjoner Kunne planlegge og utføre periodisk og forebyggende vedlikehold av maskiner og utstyr med risikovurdering
Etterse og vedlikeholde verktøy og instrumenter Finne fram og lese serviceinstruksjoner for aktuelle verktøy og instrumenter Kunne utføre periodisk og forebyggende vedlikehold av verktøy og instrumenter i henhold til instruksjoner Kunne planlegge og utføre periodisk og forebyggende vedlikehold av verktøy og instrumenter. Kunne risikovurdere, teste og eventuelt justere
Vurderingskriterier for læreplanmål i dokumentasjon og kvalitet VG1 TIP
Kompetansemål Kjennetegn på lav måloppnåelse
(karakter 2)
Kjennetegn på middels måloppnåelse
(karakter 3−4)
Kjennetegn på høy måloppnåelse
(karakter 5−6)
Forstå og følge tegninger og skjemaer som skal brukes i produksjon og vedlikehold Kunne lese tekniske tegninger og skjemaer for enkle arbeidsoppgaver Kunne lese tekniske tegninger og skjemaer for ulike arbeidsoppgaver Kunne lese og forstå tekniske tegninger og skjemaer for ulike arbeidsoppgaver samt planlegge produksjon og vedlikehold ut fra tegninger og skjemaer
Bruke digitale verktøy til å utarbeide enkle to- og tredimensjonale tegninger og prosessflytskjemaer Kunne tegne enkle tegninger i to- og tredimensjonalt format
Kunne tegne enkle tegninger i to- og tredimensjonalt format og overføre dette til tekniske tegninger og prosessflytskjemaer Kunne tegne tegninger i to- og tredimensjonalt format og overføre dette til tekniske tegninger og prosessflytskjemaer. Kunne forklare og begrunne tegningene
Finne fram til og følge produktdatablader og HMS-datablader Finne fram til produkt- og HMS-datablader Finne fram til og kunne følge produkt- og HMS-datablader Kunne følge og forstå produkt- og HMS-datablader relevante for arbeidsoppgaven
Søke etter nødvendig informasjon for å kunne utføre arbeidsoppgaver Søke etter nødvendig informasjon med veiledning Søke etter nødvendig informasjon og bruke informasjonen for å kunne utføre arbeidsoppgaven Søke etter nødvendig informasjon samt bruke og tolke informasjon for å kunne utføre arbeidsoppgaver
Vise til regelverk og standarder som er relevante for arbeidet Vise til regelverk og standarder som brukes i industrien Finne fram og vise til aktuelle regler og standarder for arbeidsoppgaver Finne fram aktuelle regler og standarder for arbeidsoppgaver samt bruke og følge disse
Fylle ut aktuelle rapporter og skjemaer for arbeidsoppgaver Kunne fylle ut skjemaer og skrive rapporter etter veiledning Kunne fylle ut skjemaer og skrive rapporter etter utført arbeid Kunne fylle ut skjemaer og skrive egne rapporter etter arbeidsoppgaver
Registrere avvik og utarbeide avviksrapporter Utarbeide avviksrapporter etter mal/veiledning Registrere avvik og utarbeide avviksrapporter på eget arbeid Registrere avvik og utarbeide avviksrapporter på eget arbeid med faglige begrunnelser
Vurdere eget arbeid i henhold til planer, tegninger, beskrivelser og standarder Gjøre rede for viktigheten av vurdering av eget arbeid Utføre enkle vurderinger av egne arbeidsoppgaver Vurdere eget arbeid i henhold til planer, tegninger, beskrivelser og standarder
Forklare sertifikatkrav som kan regulere arbeidsutførelse innen teknikk og industriell produksjon Gjøre rede for sertifikatkrav innen teknikk og industriell produksjon Beskrive sertifikatkrav og ulike metoder for sertifisering innen teknikk og industriell produksjon Beskrive, forklare og vurdere sertifikatkrav og ulike metoder for sertifisering i henhold til arbeidsoppgaver

Læringsressurser

Lette kjøretøy

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Reparasjon bremser

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Næringsjef – et portrettintervju

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Lærling – Synnøve Yksnøy reservedelsfaget

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Yrkesportrett: Stian Hellebust – lette kjøretøy

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Yrker i teknikk og industriell produksjon

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Privatisteksamensoppgaver

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter